Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TEB01
Sileno vulgaris-Nardetum strictae Krahulec 1990
Smilkové trávníky horského stupně Krkonoš

Sileno vulgaris-Nardetum strictae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty jsou tvořeny nízkými travami, a to jak trsnatými, např. smilkou tuhou (Nardus stricta), tak výběžkatými, např. psinečkem obecným (Agrostis capillaris). Mezi nimi je přítomno poměrně velké množství různých bylin. Výška porostů dosahuje na živinami bohatších půdách 40–50 cm, maximální množství biomasy je ale ve výšce do 10 cm. Vyšší druhy širokolistých bylin (např. Bistorta major, Geranium sylvaticum, Phyteuma spicatum a Ranunculus acris) jsou velmi často sterilní. Na oligotrofních stanovištích jsou porosty vysoké do 20 cm, s větší pokryvností dominant a menším zastoupením dalších druhů. Pokud jsou louky sečeny, pak i tyto porosty jsou druhově bohaté. V oligotrofních porostech se velmi často nacházejí druhy ze smrčin, např. Maianthemum bifolium a Vaccinium myrtillus. Kombinace druhů různého původu určuje velkou druhovou bohatost porostů, které obsahují zpravidla 30–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m².

Asociace se vyskytuje v komplexech druhotných luk v montánním stupni Krkonoš v oblastech s průměrnými ročními teplotami mezi 3–5 °C a ročními srážkovými úhrny 1100–1500 mm. Tyto luční komplexy jsou převážně svahové a porosty asociace Sileno-Nardetum jsou soustředěny vždy v jejich horních částech nebo na konvexních tvarech reliéfu. Vyhýbají se konkávním polohám, kde se díky lepšímu zásobení živinami nebo větší vlhkosti vyvíjejí společenstva svazů Polygono-Trisetion nebo Calthion palustris.

Orig. (Krahulec 1990b): Sileno vulgari-Nardetum Krahulec ass. nova (Nardus stricta)

Diagnostické druhy: Agrostis capillaris, Bistorta major, Campanula bohemica, C. rotundifolia agg. (C. rotundifolia s. str.), Cardaminopsis halleri, Carex pilulifera, Crepis conyzifolia, C. mollis, Galium saxatile, Geranium sylvaticum, Gnaphalium sylvaticum, Gymnadenia conopsea, Hieracium flagellare, H. iseranum, H. laevigatum, Hypericum maculatum, Nardus stricta, Phyteuma spicatum, Poa chaixii, Potentilla aurea, Silene dioica, S. vulgaris

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str.), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Anthoxanthum odoratum s. l., Avenella flexuosa, Bistorta major, Campanula rotundifolia agg. (C. rotundifolia s. str.), Cardaminopsis halleri, Carex pilulifera, Crepis mollis, Festuca rubra agg., Galium saxatile, Geranium sylvaticum, Hieracium laevigatum, Hypericum maculatum, Leontodon hispidus, Luzula campestris agg., L. luzuloides, Nardus stricta, Phyteuma spicatum, Plantago lanceolata, Poa chaixii, Potentilla aurea, P. erecta, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Silene dioica, S. vulgaris, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.), V. officinalis; Rhytidiadelphus squarrosus

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Bistorta major, Festuca rubra agg., Galium saxatile, Nardus stricta

Formální definice: skup. Geranium sylvaticum AND skup. Nardus stricta NOT skup. Arrhenatherum elatius NOT skup. Cynosurus cristatus NOT skup. Meum athamanticum NOT skup. Trientalis europaea NOT Cirsium heterophyllum pokr. > 25 % NOT Deschampsia cespitosa pokr. > 5 % NOT Meum athamanticum pokr. > 5 %

Zdroj: Krahulec F. (2007): TEB01 Sileno vulgaris-Nardetum strictae Krahulec 1990. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 295-298.