Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TEC01
Festuco capillatae-Nardetum strictae Klika et Šmarda 1944
Mezofilní podhorské a horské smilkové trávníky

Festuco capillatae-Nardetum strictae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Festuco capillatae-Nardetum tvoří druhově bohaté porosty nízkých acidofilních trávníků. Základ struktury porostů tvoří trsnaté traviny, kromě dominantní smilky tuhé (Nardus stricta) jsou to zejména Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Danthonia decumbens a Festuca rubra agg., vzácněji Carex pallescens, C. pilulifera, Festuca filiformis, F. ovina a Luzula campestris agg. Mezi jejich trsy se vyskytuje větší množství širokolistých, spíše drobnějších bylin. Vzrůstově vyšší druhy bývají přítomny, ale nemusí kvést zcela pravidelně. Počet druhů cévnatých rostlin se zpravidla pohybuje v rozmezí 25–40 na ploše 16–25 m². Běžně jsou zastoupeny různé druhy mechorostů.

Festuco capillatae-Nardetum je rozšířeno převážně v podhorském až horském stupni, na oligotrofních půdách a chladnějších stanovištích se však místy vyskytuje i v nížinách. Půdy jsou velmi různorodé, společné je jim však nedostatečné zásobení živinami a malá produktivita. Důvodem bývá poloha v ochuzovaných částech reliéfu, jako jsou vyvýšeniny nebo horní části svahů, případně výskyt na okrajích rašelinišť, rašelinných loukách či vysychajících rašeliništích. Na minerálně bohatších podkladech se obvykle vyvíjejí hlubší půdy, jejichž povrchové horizonty jsou vyluhovány, a tak ochuzeny o živiny.

Orig. (Klika & Šmarda 1944): Nardeto-Festucetum capillatae (Nardus stricta, Festuca capillata ~ F. filiformis)

Syn.: Hyperico-Polygaletum Preising ex Klapp 1951, Polygalo-Nardetum Oberdorfer 1957, Gymnadenio-Nardetum Moravec 1965

Diagnostické druhy: Antennaria dioica, Briza media, Carex pilulifera, Danthonia decumbens, Nardus stricta, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Veronica officinalis, Viola canina

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str.), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Briza media, Carex pilulifera, Danthonia decumbens, Festuca rubra agg., Hieracium pilosella, Holcus lanatus, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus, Luzula campestris agg., Nardus stricta, Plantago lanceolata, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Viola canina; Rhytidiadelphus squarrosus

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Nardus stricta, Potentilla erecta; Aulacomnium palustre, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus squarrosus

Formální definice: Nardus stricta pokr. > 25 % AND skup. Viola canina

Zdroj: Krahulec F. (2007): TEC01 Festuco capillatae-Nardetum strictae Klika et Šmarda 1944. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 299-301.