Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TFB02
Vulpietum myuri Philippi 1973
Jednoletá vegetace písčin s mrvkou myším ocáskem

Vulpietum myuri

Foto na botanickafotogalerie.cz

Toto polopřirozené až ruderální, pravděpodobně archeofytní společenstvo s jednoletou trávou mrvkou myším ocáskem (Vulpia myuros) tvoří rozvolněné porosty na propustných podkladech. Mají zpravidla charakter nízkých trávníčků tvořených početnými populacemi dominantního druhu a doprovodnými druhy jednoletých trav a bylin, které jsou ekologicky dosti heterogenní. Většinou jde o druhy běžné v polozapojených ruderálních trávnících chudších a suchých podkladů, které jsou nejčastější kontaktní vegetací tohoto společenstva, např. Artemisia absinthium, Bromus tectorum, Potentilla argentea, Rumex acetosella a Scleranthus annuus. Z jednoletých druhů přirozených stanovišť je hojnější např. Cerastium semidecandrum a Spergularia rubra. Porosty jsou obvykle maloplošné (do 10 m²) a ostrůvkovitě se střídají s ruderální bylinnou vegetací. Obsahují zpravidla 10–15 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–10 m². Mechové patro je vyvinuto slabě nebo chybí.

Společenstvo se obyčejně vyskytuje v poloruderálním prostředí narušovaných písčitých trávníků, na periferiích sídel, v pískovnách, v kolejištích nádraží, na písčitých úhorech záhumenků a podél širokých lesních cest v borech. Substrátem je písek nebo štěrk s menší či větší hlinitou příměsí, ale při dostatečně častých disturbancích nejsou vzácností ani výskyty na vyzrálejších typech písčitých půd. Krajním typem substrátu je písčitá ornice na úhorech. Výrazné bývá průběžné ovlivnění lidskou činností, např. periodickým sešlapem, pojížděním vozidel a obohacováním živinami z vozovkových splachů. Oblasti rozšíření u nás mají zpravidla průměrné roční teploty 7,5–9,5 °C a roční úhrny srážek 550–600 mm.

Orig. (Philippi 1973): Vulpietum myuri Oberdorfer 1938 em.

Syn.: Filagini-Vulpietum dertonensis Oberdorfer 1938 p. p., Filagini-Vulpietum myuri Oberdorfer 1938 (fantom)

Diagnostické druhy: Artemisia absinthium, Bromus tectorum, Filago minima, Potentilla argentea, Spergularia rubra, Taraxacum sect. Erythrosperma, Vulpia myuros

Konstantní druhy: Bromus tectorum, Plantago lanceolata, Potentilla argentea, Rumex acetosella, Vulpia myuros; Ceratodon purpureus

Dominantní druhy: Vulpia myuros

Formální definice: Vulpia myuros pokr. > 5 % NOT skup. Plantago arenaria

Zdroj: Sádlo J. (2007): TFB02 Vulpietum myuri Philippi 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 341-343.