Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TGA01
Diantho serotini-Festucetum vaginatae Klika 1934

Diantho serotini-Festucetum vaginatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace sdružuje rozvolněné stepní trávníky na písčinách s dominancí trsnatých trav kostřavy pochvaté Dominovy (Festuca vaginata subsp. dominii) a paličkovce šedavého (Corynephorus canescens), v některých porostech také kavylu písečného (Stipa borysthenica). Společně se vní vyskytují druhy subatlantské (Corynephorus canescens, Jasione montana, Spergula morisonii aj.) a druhy kontinentální (Carex supina, Erysimum diffusum, Festuca vaginata subsp. dominii, Helichrysum arenarium, Stipa borysthenica aj.). Ve srovnání s jinými psamofilními trávníky jde o druhově bohatší vegetační typ, nejčastěji s 25–35 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Porosty jsou nízké, rozvolněné, s pokryvností bylinného patra zpravidla v rozpětí 70–80 %. Hojně jsou zastoupeny mechy, zejména akrokarpní druhy Ceratodon purpureus a Polytrichum piliferum, a keříčkovité lišejníky rodu Cladonia. Pokryvnost mechového patra zpravidla dosahuje 20–70 %.

Asociace je vázána na částečně stabilizované křemičité váté písky na rovinách nebo velmi mírných svazích. Oblast jejího rozšíření v České republice je teplá a suchá, s průměrnou roční teplotu 8,5–9,5 °C a ročními srážkovými úhrny kolem 550 mm. Písky jsou téměř bez uhličitanu vápenatého, s pH 4,6–5,8 a malým podílem humusu, zpravidla mezi 0,5–3 % (Vicherek 1975). Projevuje se zde výrazné letní sucho, a proto má většina druhů fenologické optimum mezi polovinou května a polovinou června a později omezují růst.

Nomen inversum propositum

Orig. (Klika 1934): Festuca vaginata-Dianthus serotinus-Assoziation

Diagnostické druhy: Agrostis vinealis, Arenaria serpyllifolia agg., Carex stenophylla, C. supina, Cerastium pumilum s. l., C. semidecandrum, Corynephorus canescens, Cynodon dactylon, Erophila verna, Erysimum diffusum, Festuca vaginata subsp. dominii, Filago minima, Helichrysum arenarium, Herniaria glabra, Jasione montana, Linaria genistifolia, Myosotis stricta, Oenothera sp., Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Silene otites s. l. (S. otites s. str.), S. viscosa, Spergula morisonii, Thymus serpyllum, Trifolium arvense, T. campestre, Veronica dillenii, V. verna, Vicia lathyroides; Ceratodon purpureus, Cetraria aculeata, Cladonia coccifera, C. foliacea, C. furcata, C. phyllophora, C. pocillum, C. rangiformis, Peltigera rufescens, Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Agrostis vinealis, Arenaria serpyllifolia agg., Artemisia campestris, Carex hirta, Carex supina, Cerastium semidecandrum, Corynephorus canescens, Cynodon dactylon, Erysimum diffusum, Euphorbia cyparissias, Festuca vaginata subsp. dominii, Helichrysum arenarium, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Linaria genistifolia, Rumex acetosella, Silene otites s. l. (S. otites s. str.), Thymus serpyllum, Trifolium arvense, Veronica dillenii; Ceratodon purpureus, Cetraria aculeata, Cladonia foliacea, C. furcata, C. phyllophora, C. pocillum, C. rangiformis, Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Agrostis vinealis, Corynephorus canescens, Festuca vaginata subsp. dominii; Ceratodon purpureus, Cladonia rangiformis

Formální definice: skup. Festuca vaginata NOT Corynephorus canescens pokr. > 50 % NOT Festuca ovina pokr. > 25 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): TGA01 Diantho serotini-Festucetum vaginatae Klika 1934. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 367-370.