Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THA03
Sedo albi-Allietum montani Klika 1939
Skalní vegetace s česnekem šerým horským

Sedo albi-Allietum montani

Foto na botanickafotogalerie.cz

Sedo-Allietum je vegetace skalních terásek s dominantním česnekem šerým horským (Allium senescens subsp. montanum), který zpravidla doprovází sukulentní chamaefyt rozchodník bílý (Sedum album). V porostech se dále uplatňují různé vytrvalé teplomilné druhy, jako je Centaurea stoebe, Potentilla arenaria a Seseli osseum. Počet druhů cévnatých rostlin kolísá v rozmezí 15–30 na ploše 16–25 m². Často bývají zastoupeny mechorosty, zejména pleurokarpní Thuidium abietinum a akrokarpní Polytrichum piliferum.

Jde o společenstvo skalnatých svahů, vyskytující se na teráskách, mírně ukloněných skalních stupních i v úžlabí skalních rozsedlin o sklonu do 70°. Skála je na těchto místech zpravidla zvětralá a vytváří se na ní mělká vrstva půdy, která je zadržována mezi trsy dominantního druhu. Někdy jde také o akumulace drobnozrnné suti na úpatí skal nebo na teráskách. Geologickým podkladem jsou nejčastěji bazické silikátové horniny (např. amfibolit, spilit a čedič), vápence, krystalické vápence nebo proterozoické břidlice. V teplejších oblastech se může společenstvo vyskytovat i na minerálně chudších horninách, jako je rula, žula nebo porfyrit, pokud je jejich povrch silněji zvětralý. Kolbek (1979) uvádí z lokalit ve středních a severních Čechách pH půdy 5,6–7,9.

Orig. (Klika 1939b): Sedum album-Allium montanum-Assoziation (Allium montanum ~ Allium senescens subsp. montanum)

Syn.: Allio montani-Sedetum boloniensis Klika 1942, Centaureo stoebes-Allietum montani Tichý et al. 1997

Diagnostické druhy: Berberis vulgaris; Acinos arvensis, Allium senescens subsp. montanum, Aurinia saxatilis subsp. arduini, Centaurea stoebe, Festuca pallens, Jovibarba globifera subsp. globifera, Melica transsilvanica, Sedum acre, S. album, Seseli osseum, Stachys recta, Thymus pannonicus; Syntrichia ruralis

Konstantní druhy: Acinos arvensis, Allium senescens subsp. montanum, Centaurea stoebe, Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Melica transsilvanica, Potentilla arenaria, Sedum acre, S. album, Seseli osseum, Stachys recta, Teucrium chamaedrys; Ceratodon purpureus, Syntrichia ruralis

Dominantní druhy: Allium senescens subsp. montanum

Formální definice: Allium senescens subsp. montanum pokr. > 25 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): THA03 Sedo albi-Allietum montani Klika 1939. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 382-384.