Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THD03
Festuco rupicolae-Caricetum humilis Klika 1939
Úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou a ostřicí nízkou

Festuco rupicolae-Caricetum humilis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Festuco rupicolae-Caricetum humilis tvoří zpravidla rozvolněné nízké porosty s dominancí ostřice nízké (Carex humilis) nebo kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola), ve kterých se vyskytují druhy úzkolistých suchých trávníků se širokou ekologickou amplitudou, např. Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum, Koeleria macrantha, Poa pratensis s. l. a Potentilla arenaria. Místy mohou být přimíšeny i druhy širokolistých suchých trávníků (např. Brachypodium pinnatum) a acidofilních suchých trávníků (např. Phleum phleoides a Pseudolysimachion spicatum). Hojné jsou také druhy suchých pastvin, jako je Eryngium campestre. V porostech se nejčastěji vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je vyvinuto většinou slabě, ale někdy jeho pokryvnost stoupá až k 80 % díky robustním pleurokarpním mechům, jako je Hypnum cupressiforme s. l.

Festuco rupicolae-Caricetum humilis je rozšířeno v teplých a suchých oblastech na stanovištích, která jsou o něco chladnější, vlhčí nebo živinami chudší než stanoviště ostatních asociací svazu Festucion valesiacae. Vyskytuje se zpravidla na jižně orientovaných svazích, v nejteplejších oblastech však není vzácné ani na svazích jiných orientací nebo na svahových úpatích. Půdy jsou velmi různorodé, zpravidla typu ranker nebo kambizem. Mohou být hluboké i mělké, bazické i mírně kyselé a vyvíjejí se na různých matečných horninách, bazických i kyselých, tvrdých i lehce zvětrávajících. Typické jsou výskyty na dlouhodobě opuštěných polích a etážích starých lomů. Zde se tato vegetace vyvíjí tehdy, pokud existují v blízkém okolí zachovalé suché trávníky, z nichž se na volnou plochu mohou šířit diaspory stepních druhů (Novák & Konvička 2006).

Nomen mutatum propositum

Orig. (Klika 1939): Subassoziation von Festuca sulcata-Carex humilis (Klika 1932) (Festuca sulcata-Carex humilis-Assoziation 1932, Caricetum humilis aut. div.) (Festuca sulcata ~ F. rupicola)

Syn.: Festuca sulcata-Carex humilis Klika 1933 (subasociace), Festuco sulcatae-Caricetum humilis Klika 1936 (§ 3f), sdružení Festuca ovina-sulcata-Phleum boehmeri Klika 1941 (§ 3c), Fragario-Festucetum rupicolae Bureš 1976, Festuco ovinae-Phleetum boehmeri Toman 1981, Ranunculo illyrici-Festucetum rupicolae Unar 2004

Diagnostické druhy: Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l. (převážně D. carthusianorum s. str.), Festuca rupicola, Koeleria macrantha, Potentilla arenaria

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Asperula cynanchica, Carex humilis, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l. (převážně D. carthusianorum s. str.), Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Koeleria macrantha, Poa pratensis s. l., Potentilla arenaria

Dominantní druhy: Artemisia campestris, Carex humilis, Festuca rupicola, Poa pratensis s. l.

Formální definice: (Carex humilis pokr. > 25 % OR Festuca rupicola pokr. > 25 %) AND skup. Potentilla arenaria NOT skup. Arrhenatherum elatius NOT skup. Brachypodium pinnatum NOT skup. Festuca pallens NOT skup. Inula ensifolia NOT skup. Jasione montana NOT skup. Phleum phleoides NOT skup. Trifolium arvense NOT Festuca valesiaca pokr. > 25 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): THD03 Festuco rupicolae-Caricetum humilis Klika 1939. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 416-417.