Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THE01
Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933
Širokolisté válečkové trávníky teplých oblastí

Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati

Foto na botanickafotogalerie.cz

Zapojené i rozvolněné trávníky s dominancí válečky prapořité (Brachypodium pinnatum), vzácněji ostřice nízké (Carex humilis), kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola) a sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus). Porosty jsou často dvouvrstevné s pokryvností bylinného patra 75–95 %, vysoké zpravidla 30–60 cm. Jsou nápadné přítomností pastevních druhů (např. Cirsium acaule, Leontodon hispidus a Ononis spinosa) a druhů indikujících těžší vápnité půdy (např. Carex flacca a Linum catharticum). Poměr v zastoupení bazifilních a acidofilních druhů, stejně jako xerofilních a mezofilních druhů, úzce souvisí s klimatickými podmínkami. Jde o druhově poměrně bohatou vegetaci, obvykle s 25–40 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m², ale místy se vyskytují i porosty mnohem bohatší. Pokryvnost mechového patra je vesměs menší a kolísá v rozpětí 10–40 %.

Tyto trávníky zpravidla osídlují mírnější jižně orientované svahy v nížinách a pahorkatinách. V nejteplejších oblastech jsou svahy orientovány i na jiné světové strany včetně severu. Půdy jsou obvykle středně hluboké až hluboké, typu pelozem nebo pararendzina. Zpravidla jsou těžké, hlinité, s vyšším obsahem vápníku. V oblastech s vyššími srážkami mohou být báze z povrchových vrstev vyplaveny a půdní reakce je jen mírně zásaditá. Podkladem jsou relativně měkčí sedimentární horniny, nejčastěji křídové slínovce, jílovce, vápnité pískovce, paleogenní nebo neogenní jílovce a spraše.

Orig. (Klika 1933): Scabiosa ochroleuca-Brachypodium pinnatum-Assoziation Klika 1932

Syn.: Ononido spinosae-Cirsietum acaulis Mikyška 1956, Scorzonero hispanicae-Brachypodietum pinnati Gauckler 1957, Bupleuro-Brachypodietum Mahn 1965, Festuco rupicolae-Brachypodietum Mahn 1965, Lino tenuifolii-Ononidetum spinosae Toman 1976, Pulsatillo pratensis-Globularietum elongatae Toman 1976, Anemono sylvestris-Brachypodietum pinnati Toman 1981, Potentillo reptantis-Caricetum flaccae Studnička 1980, Cichorio intybi-Brometum erecti Toman 1988, Salvio verticillatae-Origanetum vulgaris Toman 1988

Diagnostické druhy: Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Carlina vulgaris s. l., Cirsium acaule, Festuca rupicola, Linum catharticum, Ononis spinosa, Plantago media, Potentilla heptaphylla, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Tetragonolobus maritimus; Fissidens dubius

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Carlina vulgaris s. l., Centaurea jacea, C. scabiosa, Cirsium acaule, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Galium verum agg. (převážně G. verum s. str.), Knautia arvensis agg., Leontodon hispidus, Linum catharticum, Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Pimpinella saxifraga, Plantago media, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Securigera varia, Thymus praecox

Dominantní druhy: Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Carex flacca, C. humilis, Festuca rupicola

Formální definice: skup. Brachypodium pinnatum AND skup. Cirsium acaule NOT skup. Carex caryophyllea NOT skup. Inula ensifolia NOT skup. Plantago maritima NOT skup. Potentilla arenaria NOT Sesleria caerulea pokr. > 25 %

Zdroj: Novák J. & Chytrý M. (2007): THE01 Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 427-429.