Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THE02
Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae Klika 1933
Pěchavové trávníky bílých strání

Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o rozvolněné až zapojené suché trávníky s dominancí pěchavy vápnomilné (Sesleria caerulea). Vyskytují se obvykle na prudkých stráních, kde je struktura společenstva nápadně ovlivněna erozí půdy. Na mírnějších svazích je vegetace zapojenější a více se v ní uplatňují konkurenčně silnější druhy asociace Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati, např. Brachypodium pinnatum a Carex flacca. Na Litoměřicku je v této vegetaci přítomno několik perialpínských druhů, např. Coronilla vaginalis, Globularia bisnagarica a Thlaspi montanum. Pokryvnost bylinného patra se obvykle pohybuje okolo 70 %, ale může dosáhnout až 90 %. Výška porostu kolísá v rozmezí 20–40 cm. Druhová bohatost je negativně ovlivněna erozí a pohybuje se v rozpětí 20–35 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je zpravidla vyvinuto slabě, ale výjimečně dosahuje pokryvnosti až 70 %.

Porosty asociace Cirsio pannonici-Seslerietum se zpravidla nacházejí na svažitých stráních v nadmořských výškách 200–350 m. Svahy jsou často orientovány severně a západně, ale výjimkou nejsou ani ostatní orientace včetně jihu. Půdním typem jsou pelozemě nebo parendziny. Tyto zpravidla kamenité půdy jsou charakteristické slabě vyvinutým humusovým horizontem a obvykle vysokým obsahem uhličitanu vápenatého. Podkladem jsou křídové vápnité pískovce, jílovce, slínovce a devonské vápence s větším obsahem jílu. Na prudkých svazích dochází vlivem půdotoků a občasných sesuvů k obnažení křídového podloží, od něhož je odvozeno i lokální označení tohoto typu stanoviště – bílá stráň.

Nomen inversum propositum et nomen mutatum propositum

Orig. (Klika 1933): Sesleria calcarea-Cirsium pannonicum-Assoziation (Sesleria calcarea ~ S. caerulea)

Syn: Seslerietum caricetosum-brachypodietosum Klika 1929, Brachypodio pinnati-Seslerietum Klika 1929 (fantom)

Diagnostické druhy: Anemone sylvestris, Brachypodium pinnatum, Carlina vulgaris s. l., Cirsium acaule, C. pannonicum, Coronilla vaginalis, Helianthemum canum, H. grandiflorum subsp. obscurum, Inula hirta, Koeleria pyramidata, Linum catharticum, Ononis spinosa, Potentilla heptaphylla, Salvia verticillata, Sanguisorba minor, Sesleria caerulea, Teucrium chamaedrys, Thymus praecox, Viola hirta; Rhytidiadelphus triquetrus

Konstantní druhy: Brachypodium pinnatum, Carlina vulgaris s. l., Centaurea jacea, Cirsium acaule, Euphorbia cyparissias, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Koeleria pyramidata, Linum catharticum, Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Pimpinella saxifraga, Potentilla heptaphylla, Salvia verticillata, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Sesleria caerulea, Teucrium chamaedrys, Thymus praecox, Viola hirta; Hypnum cupressiforme s. l., Rhytidiadelphus triquetrus

Dominantní druhy: Carex humilis, Sesleria caerulea

Formální definice: Sesleria caerulea pokr. > 25 % AND skup. Cirsium acaule

Zdroj: Novák J. (2007): THE02 Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae Klika 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 429-431.