Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THF01
Carlino acaulis-Brometum erecti Oberdorfer 1957
Širokolisté suché trávníky mírně teplých oblastí

Carlino acaulis-Brometum erecti

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Carlino-Brometum zahrnuje převážně zapojené trávníky s dominancí válečky prapořité (Brachypodium pinnatum), kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola) a vzácněji i jiných druhů travin, např. Bromus erectus, Carex humilis, Koeleria pyramidata a Phleum phleoides. Vedle pastevních druhů (např. Anthyllis vulneraria, Carlina acaulis, Leontodon hispidus a Plantago media) je charakteristická přítomnost acidofytů (např. Festuca ovina a Thymus pulegioides) a druhů mezofilních trávníků. V minulosti se tyto trávníky vyznačovaly výskytem hořců a hořečků: kromě dosud relativně hojné Gentianopsis ciliata šlo zejména o Gentianella praecox subsp. bohemica. V důsledku zániku pastvy a eutrofizace však hořečky ve druhé polovině 20. století na většině původních lokalit vyhynuly (Chán 1999). Druhová bohatost se nejčastěji pohybuje v rozmezí 25–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Porosty jsou často dvouvrstevné, s pokryvností bylinného patra 80–100 %. Výška porostu bývá obvykle 40–100 cm. Pokryvnost mechového patra je často velmi malá, ale v některých porostech se může pohybovat až kolem 80 %.

Carlino-Brometum se vyskytuje v chladnějších a srážkově bohatších oblastech než jiné typy suchých trávníků, místy však zasahuje i do termofytika, kde je zpravidla vázano na severní svahy. Půdy jsou obvykle středně hluboké, typu pelozem, rendzina nebo pararendzina. Vlivem vyšších srážkových úhrnů jsou vyplavovány báze z povrchových vrstev půd a půdní reakce je zpravidla jen mírně zásaditá. Podkladem jsou krystalické vápence (např. v okolí Českého Krumlova a v Pootaví), devonské vápence v Moravském krasu, křídové slínovce, jílovce, slínovce a třetihorní vápnité pískovce, podsvahová deluvia, ale i ruly (v okolí Horažďovic).

Orig. (Oberdorfer 1957): Carlino-Brometum ass. nov. (Mesobrometum montanum) (Carlina acaulis, C. vulgaris, Bromus erectus)

Syn.: Gentiano-Koelerietum pyramidatae Knapp ex Bornkamm 1960, Diantho deltoidis-Festucetum rupicolae Kolbek in Moravec et al. 1983, Teucrio chamaedrys-Festucetum rupicolae Unar et Grüll 1984, Lembotropido nigricantis-Brachypodietum pinnati Toman 1988, Phleo phleoidis-Koelerietum pyramidatae Toman 1988 p. p.

Diagnostické druhy: Anthyllis vulneraria, Brachypodium pinnatum, Carlina acaulis, Centaurea scabiosa, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Knautia arvensis agg., Koeleria pyramidata, Polygala comosa, Potentilla tabernaemontani, Sanguisorba minor, Securigera varia, Thymus pulegioides

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg., Anthyllis vulneraria, Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Briza media, Carlina acaulis, Centaurea scabiosa, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Fragaria viridis, Galium mollugo agg. (převážně G. album subsp. album), G. verum agg., Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Hypericum perforatum, Knautia arvensis agg., Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Linum catharticum, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, P. media, Poa pratensis s. l., Potentilla tabernaemontani, Sanguisorba minor, Securigera varia, Thymus pulegioides; Thuidium abietinum

Dominantní druhy: Brachypodium pinnatum, Festuca rupicola, Koeleria pyramidata; Hypnum cupressiforme s. l., Thuidium abietinum,

Formální definice: skup. Brachypodium pinnatum AND skup. Koeleria pyramidata NOT skup. Cirsium acaule NOT skup. Filipendula vulgaris NOT skup. Inula ensifolia NOT Carex humilis pokr. > 25 % NOT Sesleria caerulea pokr. > 5 %

Zdroj: Novák J. & Chytrý M. (2007): THF01 Carlino acaulis-Brometum erecti Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 444-446.