Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THF02
Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939
Bělokarpatské louky

Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o zapojené, druhově bohaté louky, jejichž hlavní biomasa je tvořena směsí různých druhů trav, nejčastěji válečky prapořité (Brachypodium pinnatum), sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus), ostřice horské (Carex montana), kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola) a bezkolence rákosovitého (Molinia arundinacea). Na místech nesečených po delší dobu k nim přistupuje kakost krvavý (Geranium sanguineum). Porosty jsou druhově velmi bohaté: zpravidla obsahují 60–80 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m² a místy i víc, což je řadí k druhově nejbohatší vegetaci v Evropě (Klimeš 1997). Vyskytují se v nich druhy střídavě vlhkých půd (např. Betonica officinalis, Inula salicina, Potentilla alba a Serratula tinctoria), druhy teplomilných doubrav (např. Peucedanum cervaria, Primula veris a Pyrethrum corymbosum), druhy mezofilních luk (např. Arrhenatherum elatius, Briza media, Dactylis glomerata a Leucanthemum vulgare agg.) i druhy suchých trávníků na hlubších půdách (např. Dianthus carthusianorum a Prunella grandiflora). Mechové patro má spíše menší pokryvnost a tvoří je převážně mezofilní pleurokarpní mechy.

Porosty této asociace často tvoří velmi rozsáhlé luční komplexy na mírných svazích o sklonu do 10° nebo na plochých hřbetech. Půdy jsou hluboké, vyvinuté na vápnitém flyši, případně křídových slínovcích a jílovcích. Střídání vrstev propustných pískovců a nepropustných jílovců podmiňuje lokální zamokřování půdy, které však má jen přechodný sezonní charakter a následuje po něm opětovné vysychání. Většinou jde o půdy hlinité nebo jílovité, ve spodních vrstvách půdního profilu slehlé. Svrchní horizont půdy je často slabě odvápněný s pH 6,3–7,1, zatímco směrem do hloubky roste koncentrace uhličitanu vápenatého a pH (Tlusták 1972). Ze všech našich společenstev třídy Festuco-Brometea se Brachypodio-Molinietum vyskytuje v oblasti s nejbohatšími srážkami, které dosahují v ročním úhrnu 650–850 mm.

Orig. (Klika 1939a): Brachypodieto-Molinietum Klika (Brachypodium pinnatum,Molinia arundinacea litoralis,M. coerulea litoralis”)

Syn.: Potentillo albae-Brachypodietum pinnati Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms.

Diagnostické druhy: Agrostis vinealis, Allium carinatum, Anacamptis pyramidalis, Anthericum ramosum, Aquilegia vulgaris, Astragalus danicus, Astrantia major, Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Campanula cervicaria, C. glomerata, C. patula, C. persicifolia, Carex michelii, C. montana, Chamaecytisus supinus, Cirsium pannonicum, Clematis recta, Colchicum autumnale, Crepis praemorsa, Dorycnium pentaphyllum s. l. (D. herbaceum), Festuca rupicola, Filipendula vulgaris, Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Gymnadenia conopsea, Hieracium bauhini, Hypochaeris maculata, Inula hirta, I. salicina, Laserpitium latifolium, Lathyrus latifolius, L. niger, L. pannonicus, Leontodon hispidus, Linum catharticum, Melampyrum cristatum, Molinia caerulea s. l. (M. arundinacea), Onobrychis arenaria, Orchis ustulata, Peucedanum cervaria, Plantago media, Polygala major, Potentilla alba, P. heptaphylla, Primula veris, Prunella grandiflora, Pseudolysimachion orchideum, Pulmonaria angustifolia, P. mollis, Pulsatilla grandis, Pyrethrum corymbosum, Ranunculus polyanthemos, Salvia pratensis, Scorzonera hispanica, S. purpurea, Serratula lycopifolia, S. tinctoria, Stipa tirsa, Thesium linophyllon, Tragopogon orientalis, Traunsteinera globosa, Trifolium alpestre, T. montanum, T. rubens, Valeriana stolonifera, Viola hirta; Homalothecium lutescens, Rhytidiadelphus triquetrus

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg., Agrostis capillaris, A. vinealis, Anthericum ramosum, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Arrhenatherum elatius, Asperula cynanchica, Avenula pubescens, Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, Briza media, Bromus erectus, Campanula glomerata, C. patula, C. persicifolia, Carex montana, Centaurea jacea, C. scabiosa, Cirsium pannonicum, Colchicum autumnale, Dactylis glomerata, Dianthus carthusianorum s. l. (D. carthusianorum s. str.), Festuca pratensis, F. rubra agg., F. rupicola, Filipendula vulgaris, Galium verum agg., Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Hypochaeris maculata, Inula salicina, Knautia arvensis agg., Lathyrus latifolius, L. niger, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Linum catharticum, Lotus corniculatus, Melampyrum cristatum, Molinia caerulea s. l. (M. arundinacea), Peucedanum cervaria, Plantago lanceolata, P. media, Poa pratensis s. l., Polygala major, Potentilla alba, Potentilla erecta, P. heptaphylla, Primula veris, Prunella grandiflora, Pyrethrum corymbosum, Ranunculus polyanthemos, Rumex acetosa, Salvia pratensis, Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, Taraxacum sect. Ruderalia, Thesium linophyllon, Thymus pulegioides, Trifolium alpestre, T. montanum, T. pratense, T. rubens, Trisetum flavescens, Veronica chamaedrys agg., Viola hirta; Homalothecium lutescens, Rhytidiadelphus triquetrus, Thuidium abietinum

Dominantní druhy: Carex montana, Molinia caerulea s. l. (M. arundinacea), Stipa tirsa

Formální definice: skup. Filipendula vulgaris AND skup. Trifolium rubens NOT skup. Viola canina

Zdroj: Chytrý M. (2007): THF02 Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 447-449.