Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THG01
Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970
Acidofilní suché trávníky teplých oblastí

Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o víceméně zapojené trávníky s dominancí kostřavy ovčí nebo žlábkaté (Festuca ovina, F. rupicola) a ovsíře lučního (Avenula pratensis). S nimi se vyskytují teplomilné druhy suchých trávníků, které snášejí kyselé oligotrofní půdy (např. Dianthus carthusianorum s. l., Phleum phleoides, Potentilla arenaria a Pseudolysimachion spicatum), a suchomilné druhy se širší ekologickou amplitudou, které přesahují i na písčiny (Agrostis vinealis, Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Trifolium arvense aj.). Na jihozápadní Moravě v těchto trávnících často rostou Genista pilosa a Pulsatilla grandis. V porostech se obvykle vyskytuje 25–35 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Hojně jsou zastoupeny mechorosty a lišejníky, a to hlavně na ploškách s mělkou půdou a v okolí výchozů matečné horniny, např. akrokarpní mechy Ceratodon purpureus a Polytrichum piliferum nebo keříčkovité lišejníky rodu Cladonia. Hojný je také pleurokarpní mech Hypnum cupressiforme s. l., rostoucí pod zapojeným porostem trav.

Porosty se vyskytují zpravidla na mírných, jižně orientovaných svazích o sklonu do 15° nebo na rovinách. Půdy jsou vysychavé, mělké, většinou méně než 25 cm hluboké rankery. Na východním okraji Českého masivu na střední a jihozápadní Moravě se vyvíjejí na granitoidech, rule, granulitu a kyselých sedimentárních břidlicích a drobách, zatímco v Čechách spíše na bazičtějších silikátových horninách, zejména na čediči, ale také diabasu, amfibolitu aj. Vzácně se tato vegetace vyskytuje na pískovcích nebo terasových píscích. Půdní pH se pohybuje zpravidla v rozmezí 4,7–6,1 (Chytrý et al. 1997, Kolbek in Kolbek et al. 2001: 51–91).

Nomen mutatum propositum

Orig. (Toman 1970): Potentillo (opacae)-Festucetum sulcatae Klika 1951 [basionym Festuca ovina (sulcata)-Potentilla opaca as. Klika 1951; syn: Festuco (rupicolae)-Brachypodietum pinnati Mahn 1965] (Potentilla opaca ~ P. heptaphylla, Festuca sulcata ~ F. rupicola)

Syn.: Festuco ovinae-sulcatae-Potentilletum opacae Klika 1951 (§ 34c), Pulsatillo pratensis-Avenuletum pratensis Kolbek 1978, Potentillo arenariae-Agrostietum vinealis Chytrý et al. 1997, Peucedano oreoselini-Festucetum rupicolae (Vicherek 1962) Vicherek et al. in Chytrý et al. 1997

Diagnostické druhy: Agrostis vinealis, Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Dianthus carthusianorum s. l., Euphrasia stricta, Genista pilosa, Hieracium pilosella, Koeleria macrantha, Phleum phleoides, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla grandis, Rumex acetosella, Thymus praecox, Trifolium arvense, T. campestre; Cladonia rangiformis

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Agrostis vinealis, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l., Eryngium campestre, Festuca ovina, F. rupicola, Galium verum agg. (G. verum s. str.), Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Koeleria macrantha, Lotus corniculatus, Phleum phleoides, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion spicatum, Rumex acetosella, Thymus praecox, Trifolium arvense, T. campestre; Ceratodon purpureus, Cladonia rangiformis, Hypnum cupressiforme s. l.

Dominantní druhy: Avenula pratensis, Festuca ovina, F. rupicola; Ceratodon purpureus, Cladonia rangiformis, Hypnum cupressiforme s. l.

Formální definice: skup. Phleum phleoides AND (skup. Jasione montana OR skup. Trifolium arvense) NOT Calluna vulgaris pokr. > 25 % NOT Festuca pallens pokr. > 5 % NOT Festuca valesiaca pokr. > 25 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): THG01 Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 451-453.