Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THG03
Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis Oberdorfer 1949
Acidofilní suché trávníky mírně teplých oblastí

Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o nízké, často rozvolněné travinné porosty bez výraznějších dominant, ve kterých nejčastěji převládají různé druhy úzkolistých travin, např. trsnatá kostřava ovčí nebo žlábkatá (Festuca ovina, F. rupicola). Běžně jsou zastoupeny mírně teplomilné a suchomilné druhy typické pro vyšší pahorkatiny, které jsou schopné růst na živinami chudých půdách, např. Hieracium pilosella, Koeleria pyramidata, Potentilla tabernaemontani a Thymus pulegioides. V porostech se obvykle vyskytuje 25–30 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro bývá obvykle vyvinuto a nejčastěji se v něm s větší pokryvností vyskytuje plazivý mech Hypnum cupressiforme s. l.

Viscario-Avenuletum se vyskytuje na mírných i strmějších, zpravidla jižně orientovaných svazích v relativně chladnějších, ale suchých pahorkatinách. Půda je zpravidla mělká, typu ranker, vyvinutá na kyselých i bazických vyvřelých nebo metamorfovaných horninách, jako je čedič, rula, granitoidy nebo slabě přeměněné proterozoické břidlice.

Nomen inversum propositum et nomen mutatum propositum

Orig. (Oberdorfer 1949): Avena pratensis-Viscaria vulgaris-Assoziation (Avena pratensis ~ Avenula pratensis, Viscaria vulgaris ~ Lychnis viscaria)

Syn.: Artemisio campestris-Corynephoretum canescentis Kučerová-Kosinová 1964, Phleo phleoidis-Koelerietum pyramidatae Toman 1988 p. p.

Diagnostické druhy: Cerastium arvense, Hieracium pilosella, Jasione montana, Koeleria pyramidata, Phleum phleoides, Potentilla tabernaemontani, Sedum reflexum, Thymus pulegioides, Trifolium arvense, Veronica verna; Cetraria aculeata, Lophozia excisa, Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Cerastium arvense, Dianthus carthusianorum s. l. (D. carthusianorum s. str.), Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Knautia arvensis agg., Koeleria pyramidata, Luzula campestris agg., Phleum phleoides, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Poa pratensis s. l., Potentilla tabernaemontani, Rumex acetosella, Sanguisorba minor, Thymus pulegioides, Trifolium arvense; Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Trifolium alpestre; Hypnum cupressiforme s. l.

Formální definice: skup. Koeleria pyramidata AND (skup. Jasione montana OR skup. Phleum phleoides) NOT skup. Viola canina

Zdroj: Chytrý M. (2007): THG03 Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis Oberdorfer 1949. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 456-458.