Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THH02
Geranio sanguinei-Dictamnetum albae Wendelberger ex Müller 1962
Lemy s třemdavou bílou

Geranio sanguinei-Dictamnetum albae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Lemy s třemdavou bílou (Dictamnus albus) dosahují velké pokryvnosti bylinného patra, zřídka pod 75 %. Dominantní Dictamnus albus svou střední výškou kolem 60 cm výrazně převyšuje ostatní druhy. Z travin se častěji vyskytuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), její zastoupení je však ve srovnání s jinými asociacemi svazu menší. Porosty obsahují obvykle 20–35 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Společenstvo je tvořeno převážně hemikryptofyty, s vyšší stálostí je ale zastoupen také nízký keř skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) a chamaefyt ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys). Keřové a mechové patro bývají často vyvinuty, ale jen vzácně jejich pokryvnost přesahuje 20 %.

Asociace se vyskytuje v teplých pahorkatinách a jen vzácně zasahuje do nadmořských výšek přes 400 m. Je vázána na suché, příkré svahy různých orientací, obvykle o sklonu nad 20°. Geologický podklad tvoří bazické horniny, např. vápence, čediče nebo spraš, vzácně i horniny kyselé, jako jsou proterozoické břidlice nebo křemence. Půdy jsou mělké, na tvrdých horninách silně kamenité a místy až suťovité. Kontaktní společenstva jsou teplomilné doubravy a suché trávníky svazu Festucion valesiacae.

Orig. (Müller 1962): Geranio-Dictamnetum Wendelberger 54 (Geranium sanguineum, Dictamnus albus)

Syn.: Dictamno-Geranietum sanguinei Wendelberger 1954 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Arabis glabra, A. hirsuta agg., Centaurea triumfettii, Cotoneaster integerrimus, Dictamnus albus, Fragaria viridis, Galium glaucum, Lathyrus pannonicus, Linum austriacum, Melica transsilvanica, Origanum vulgare, Pyrethrum corymbosum, Stachys recta, Stipa pennata, Verbascum lychnitis

Konstantní druhy: Brachypodium pinnatum, Cotoneaster integerrimus, Dictamnus albus, Euphorbia cyparissias, Fragaria viridis, Galium glaucum, Hypericum perforatum, Pyrethrum corymbosum, Salvia pratensis, Securigera varia, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Verbascum lychnitis; Hypnum cupressiforme s. l.

Dominantní druhy: Dictamnus albus

Formální definice: Dictamnus albus pokr. > 25 %

Zdroj: Hoffmann A. (2007): THH02 Geranio sanguinei-Dictamnetum albae Wendelberger ex Müller 1962. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 461-463.