Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THI01
Trifolio medii-Agrimonietum eupatoriae Müller 1962
Lemy s jetelem prostředním

Trifolio medii-Agrimonietum eupatoriae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Lemy s jetelem prostředním (Trifolium medium) jsou bylinná společenstva s vysokou pokryvností bylinného patra, která jen vzácně klesá pod 85 %. Porosty jsou středně druhově bohaté, obvykle s 20–25 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Druhovým složením jsou blízké vegetaci svazů Arrhenatherion elatioris, Bromion erecti nebo Cirsio-Brachypodion pinnati, odlišují se však dominancí druhu Trifolium medium. Z životních forem naprosto převládají hemikryptofyty. Pokryvnosti keřového a mechového patra pouze vzácně přesahují 20 %.

Asociace se vyskytuje v pahorkatinách a podhůřích, převážně v teplé a mírně teplé klimatické oblasti s ojedinělým přesahem do oblasti chladné. V teplejších oblastech se projevuje letní sucho, porosty však rostou na místech s vyšší vlhkostí. Nejčastěji se vyskytují na rovinách a mírných svazích, vzácněji i na strmých svazích. Nebyla zjištěna žádná závislost ani na orientaci ke světovým stranám, ani na geologickém podkladu. Stanoviště jsou obvykle částečně zastíněná; často jde o křovinaté meze podél cest, vzácněji se však porosty vyskytují i na otevřené ploše.

Orig. (Müller 1962): Trifolio medii-Agrimonietum Th. Müller 1961 (Agrimonia eupatoria)

Syn.: Trifolio medii-Agrimonietum Müller 1961 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Trifolium medium

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Galium mollugo agg. (převážně G. album subsp. album), G. verum agg. (G. verum s. str.), Knautia arvensis agg., Poa pratensis s. l., Securigera varia, Trifolium medium; Plagiomnium affine s. l.

Dominantní druhy: Brachypodium pinnatum, Trifolium medium

Formální definice: Trifolium medium pokr. > 25 %

Zdroj: Hoffmann A. (2007): THI01 Trifolio medii-Agrimonietum eupatoriae Müller 1962. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 467-468.