Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA07
Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae Slavnić 1956
Vegetace vodní hladiny s nepukalkou vzplývající a závitkou mnohokořennou

Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo je charakterizováno výskytem vodní kapradiny nepukalky vzplývající (Salvinia natans), která plave na hladině a často může v porostech pleustofytů i převládat. Pravidelně se vyskytují i Lemna minor a Spirodela polyrhiza a často také ponořené volně plovoucí makrofyty, např. Utricularia australis. Do porostů nezřídka zasahují vodní rostliny charakteristické pro jiné typy makrofytní vegetace, např. ponořené nebo natantní druhy zakořeněné v substrátu dna. V rámci svazu Lemnion minoris patří tato asociace s 5–7 druhy na ploše 1–25 m² k druhově nejbohatším.

Asociace Salvinio-Spirodeletum se u nás v současnosti vyskytuje pouze v rybnících, v minulosti však byla doložena i z mrtvých ramen (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64, Hejný in Moravec et al. 1995: 22–25). Mimo naše území byla zjištěna i v odvodňovacích kanálech a různých bažinných biotopech (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 131–150, Sanda & Coldea in Coldea 1997: 18–24, Tzonev 2003). Stanoviště jsou plně osluněná. Substrát dna je různý, většinou jílovitý nebo hlinitý, často s vrstvou sapropelového bahna nebo nerozloženého organického opadu. Vody s výskytem této asociace jsou mezotrofní až eutrofní, minerálně bohaté, se středně vysokým obsahem dusíku a fosforu a o neutrálním až alkalickém pH (Sanda & Coldea in Coldea 1997: 18–24, Borhidi 2003, Matuszkiewicz 2007). V silně eutrofních vodách bývá tato vegetace nahrazena společenstvy konkurenčně silnějších druhů, např. asociací Lemno-Spirodeletum polyrhizae. Společenstvo je vázáno především na nížinné oblasti s horkými a suchými léty. Naše výskyty se nacházejí v mezních ekologických podmínkách s chladnějším klimatem než ve většině areálu (Meusel et al. 1965).

Orig. (Slavnić 1956): Salvinieto.Spirodelletum polyrrhizae ass. nova (Salvinia natans)

Syn.: Lemno-Salvinietum natantis Miyawaki et Tüxen 1960

Diagnostické druhy: Lemna minor, Nymphoides peltata, Riccia fluitans. Ricciocarpos natans, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza

Konstantní druhy: Lemna minor, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza

Dominantní druhy: Lemna minor, Ricciocarpos natans, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza

Formální definice: Salvinia natans pokr. > 5 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Trapa natans pokr. > 25 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 % Utricularia australis pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA07 Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae Slavnić 1956. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 64-66.