Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA08
Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis Nedelcu 1967
Vegetace mělkých vod s azolou americkou

Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantou společenstva je vodní kapradina azola americká (Azolla filiculoides), která může na hladině vytvářet plně zapojené porosty a někdy se v nich vyskytuje i ve více vrstvách nad sebou. V takových porostech zpravidla nerostou žádné průvodní druhy. Je-li pokryvnost dominanty malá, objevují se některé běžné pleustofyty, např. Lemna gibba a L. minor. Na podzim a v zimě jsou porosty této asociace nápadné nachově červeným zbarvením druhu Azolla filiculoides. Ve fytocenologických snímcích této asociace byly na našem území zaznamenány 1–3 druhy na ploše 16 m².

U nás byla tato asociace zjištěna zatím jen v několika menších rybnících uvnitř sídel, zatímco v zahraničí je uváděna z různých typů mělkých vod, např. příkopů a kanálů, mrtvých ramen a tůní nebo periodicky zaplavovaných bažin (Hejný 1960, Sanda & Coldea in Coldea 1997: 18–24). Stanoviště jsou zpravidla osluněná, vzácněji mírně zastíněná. V letním období mohou periodicky vysychat. Růst dominanty je velmi rychlý, proto lze společenstvo nalézt i na krátkodobě trvajících stanovištích, např. v mělkých loužích naplněných dešťovou nebo povodňovou vodou. Dno je různého charakteru. Pozorování ze zahraničí (Muller 2006) dokládají, že porosty Azolla filiculoides se mohou vyskytovat ve vodách o velkém rozpětí trofie, a to od oligotrofních po eutrofní. Ve všech sledovaných případech byl zjištěn vysoký obsah chloridů a síranů ve vodě a pH v rozmezí 7,5–7,8. Asociace je výrazně teplomilná a má optimum výskytu v teplých oblastech bez mrazivých zim. V územích s mrazivými zimami se zpravidla objevuje jen v teplejších letech nebo na stanovištích s přítokem oteplené vody (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 131–150).

Nomen mutatum propositum

Orig. (Nedelcu 1967): Ceratophylleto-Azolletum carolinianae Ass. nova (Azolla caroliniana = A. filiculoides, Ceratophyllum demersum, C. submersum)

Syn.: Lemno-Azolletum filiculoidis sensu auct. non Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Azolla filiculoides

Konstantní druhy: Azolla filiculoides, Lemna minor

Dominantní druhy: Azolla filiculoides

Formální definice: Azolla filiculoides pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA08 Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis Nedelcu 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 67-69.