Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAC01
Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935
Vodní vegetace s voďankou žabí

Hydrocharitetum morsus-ranae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech této asociace dominuje na hladině plovoucí voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae), která v druhé polovině léta rozkvétá nápadnými bílými květy. V mezerách mezi růžicemi jejích okrouhle ledvinitých listů se mohou vyskytovat drobné okřehkovité rostliny, nejčastěji závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza) a okřehek menší (Lemna minor). Někdy bývá vyvinuta i submerzní vrstva, tvořená především růžkatcem ostnitým (Ceratophyllum demersum), který dobře snáší i nedostatek světla při velké pokryvnosti dominantního druhu. V rámci třídy Lemnetea patří tato asociace k druhově bohatším: na ploše 4–20 m² se zpravidla vyskytuje 3–6 druhů.

Tato vegetace se vyskytuje v mělkých stojatých až mírně tekoucích vodách, jako jsou mrtvá ramena a aluviální tůně, okraje rybníků, pískovny v pokročilejším stadiu zazemnění, klidné úseky řek a kanály. Stanoviště jsou osluněná nebo mírně zastíněná, s vrstvou organogenního bahna na dně. Zejména aluviální nádrže mohou v létě vysychat; společenstvo je v takovém případě schopno přežít na mokrém substrátu. Vody s výskytem této asociace jsou mezotrofní až přirozeně eutrofní. Ze zahraničí se pro ně udává hodnota pH v slabě kyselé až slabě alkalické oblasti (6,1–8,0; Doll 1991b, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 131–150, Popescu & Coldea in Coldea 1997: 36–53). Společenstvo se vyskytuje v územích s mírně teplým až teplým klimatem, u nás převážně v nížinách a teplejších pahorkatinách.

Orig. (van Langendonck 1935): Association à Hydrocharis morsus-ranae

Syn: Hydrocharito-Stratiotetum Kruseman et Vlieger 1937 p. p., Hydrocharito morsus-ranae-Nymphoidetum peltatae Slavnić 1956, Lemno minoris-Hydrocharitetum morsus-ranae Passarge 1978

Diagnostické druhy: Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna trisulca. Spirodela polyrhiza

Konstantní druhy: Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor. Spirodela polyrhiza

Dominantní druhy: Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Spirodela polyrhiza

Formální definice: Hydrocharis morsus-ranae pokr. > 25 % NOT Ceratophyllum demersum pokr. > 50 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Hottonia palustris pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Schoenoplectus lacustris pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 % NOT Stratiotes aloides pokr. > 5 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAC01 Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 87-89.