Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBA07
Potamo natantis-Polygonetum natantis Knapp et Stoffers 1962
Vzplývavá vegetace s rdesnem obojživelným

Potamo natantis-Polygonetum natantis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Strukturu porostů udává rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), které ve vodě vytváří dlouhé stonky, na hladině zakončené několika široce kopinatými listy. V létě se na konci prýtů objevují hustá klasnatá květenství sytě růžových květů. Dominantní druh velmi často dosahuje pokryvnosti pouze do 50 %. Spektrum průvodních druhů je různorodé a zahrnuje drobné pleustofyty (např. Lemna minor), vodní makrofyty kořenící ve dně (např. Batrachium aquatile s. l.), emerzní mokřadní druhy (např. Equisetum fluviatile) a jednoleté druhy obnažených den. Nestálé druhové složení porostů souvisí s širokou ekologickou amplitudou druhu Persicaria amphibia ve vztahu k vlhkosti a obsahu živin v prostředí. Celkově však jde o druhově velmi chudou vegetaci, obsahující nejčastěji jen 1–4 druhy cévnatých rostlin na ploše 4–25 m². Výrazně druhově bohatší jsou porosty na krátce obnažených rybničních dnech, kde se na srovnatelně velké ploše může vyskytovat více než 15 druhů. Druhově bohaté porosty suchozemské, zpravidla sterilní formy druhu P. amphibia na vlhkých polích, v nichž se vyskytuje široké spektrum polních plevelů, již nezařazujeme do této asociace.

Porosty této asociace u nás osídlují různé typy stojatých a mírně tekoucích vod, nejčastěji okraje rybníků, rybí sádky, pískovny, kanály, mrtvá říční ramena, aluviální tůně, mělká pobřeží přehradních nádrží a klidné úseky toků. Stanoviště jsou zpravidla plně osluněná, dno nejčastěji hlinité, jílovité, štěrkovité nebo kamenité, někdy s vrstvou organogenního bahna. Hloubka vody je různá a během vegetačního období může silně kolísat. Publikované fytocenologické snímky z našeho území byly pořízeny v mělkých vodách do hloubky 1 m (např. Rydlo 2005a, 2006a, b, c), avšak lze předpokládat, že na některých lokalitách rdesno obojživelné koření v hloubkách až kolem 2–3 m, jak se uvádí ze zahraničí (Tomaszewicz 1979, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179). Rdesno obojživelné snáší přechodné vyschnutí substrátu, na trvale nezaplavené půdě však přechází do terestrické formy a stává se součástí jiných typů vegetace. Údaje o chemismu vody a substrátu nebyly u nás publikovány, v zahraniční literatuře se však různí. Společenstvo bylo nejčastěji nalezeno v mezotrofních až mírně eutrofních vodách (Szańkowski & Kłosowski 1999, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238, Nurminen 2003). Reakce vody a substrátu se pohybuje v širokém rozmezí pH 4,5–9,0 (Tomaszewicz 1979, Partridge 2001, Takamura et al. 2003). Szańkowski & Kłosowski (1999) zjistili na polských lokalitách nízký obsah iontů NO3- a Na+ v substrátu v porovnání s jinými asociacemi svazu Nymphaeion albae. Persicaria amphibia však snáší i silné znečištění prostředí a v oblastech s vysokým průmyslovým zatížením vod jsou její porosty často jedinou makrofytní vegetací (Partridge 2001). V přirozeně eutrofních vodách bez výrazného kolísání výšky vodního sloupce je tato vegetace konkurenčně znevýhodněna vůči makrofytům s větší biomasou, naopak převahu získává v periodicky vysychajících nádržích (Partridge 2001, van Geest et al. 2005b). Podle některých pramenů je P. amphibia citlivá k vymrznutí (Partridge 2001), úplné zničení porostů je však zřejmě možné jen při současném vyschnutí substrátu, jinak přežívá v oddencích nebo semenech. Rozšíření společenstva i v kontinentálních oblastech (Kiprijanova 2000) a výskyt až do horského stupně u nás ukazuje na jeho odolnost vůči nízkým teplotám.

Orig. (Knapp & Stoffers 1962): Potameto-Polygonetum natantis .Polygonum amphibium f. natans = Persicaria amphibia, Potamogeton natans)

Syn.: Polygonetum natantis von Soó 1927 (§ 2b, nomen nudum), Stad. Polygonum amphibium Tímár 1950 (§ 3d), Polygonum amphibium aquaticum-Gesellschaft Görs in Oberdorfer et al. 1977, Polygonetum natantis Soó ex Brzeg et Wojterska 2001

Diagnostické druhy: Persicaria amphibia

Konstantní druhy: Persicaria amphibia

Dominantní druhy: Persicaria amphibia

Formální definice: Persicaria amphibia pokr. > 25 % NOT skup. Cirsium arvense NOT skup. Eleocharis ovata NOT skup. Malva neglecta NOT Alopecurus pratensis pokr. > 25 % NOT Bidens frondosa pokr. > 5 % NOT Nuphar lutea pokr. > 25 % NOT Persicaria lapathifolia pokr. > 5 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBA07 Potamo natantis-Polygonetum natantis Knapp et Stoffers 1962. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 127-130.