Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB03
Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii Allorge 1921
Vegetace mělkých vod s rdestem rdesnolistým

Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde převážně o maloplošné makrofytní porosty v rychle tekoucích i stojatých vodách, jejichž dominantou je rdest rdesnolistý (Potamogeton polygonifolius) se sytě zelenými, široce vejčitými až eliptickými kožovitými listy plovoucími na hladině a s dlouhými kopinatými ponořenými listy. Fyziognomicky odlišné jsou porosty na rašeliništích, kde se P. polygonifolius může vyskytovat v terestrické formě se zkrácenými stonky a bez submerzních listů. áTato vegetace je extrémně druhově chudá. Ve fytocenologických snímcích o velikosti 6–16 m² zaznamenaných na našem území se vyskytovaly zpravidla jen 1–4 druhy cévnatých rostlin. K častějším průvodním druhům patří Carex rostrata, Equisetum fluviatile. Juncus bulbosus a Potentilla palustris. V mělkých rašelinných tůňkách bývá vyvinuto i mechové patro, tvořené převážně rašeliníky (Sphagnum spp.). Ve snímkovém materiálu, který máme k dispozici, se však žádné mechy nevyskytovaly.

U nás je tato vegetace známa pouze z podhorských potoků a rašelinných okrajů rybníků. Hloubka vody je zpravidla 5–20 cm, vzácněji až 40 cm. V zahraničí se společenstvo vyskytuje i v jezerech s hlubší vodou. Stanoviště mohou být plně osluněná až polozastíněná, dno je v závislosti na typu stanoviště štěrkovité až kamenité, bahnité, nebo s vrstvou rašelinného sedimentu (Rydlo 2007a). Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii se vyskytuje v kyselých chladných oligotrofních až mezotrofních vodách. Na zahraničních lokalitách byl zjištěn velmi malý obsah živin, zejména fosforu, a naměřeno pH v rozmezí 4,6–6,5 (Doll 1991b, Thiébaut & Muller 1998, Brouwer & Roelofs 2001), pro naše území však nejsou údaje k dispozici.

Orig. (Allorge 1921): Association à Scirpus fluitans et Potamogeton polygonifolius

Syn.: Potametum polygonifolii Segal 1965

Diagnostické druhy: Juncus bulbosus, Potamogeton polygonifolius

Konstantní druhy: Potamogeton polygonifolius

Dominantní druhy: Potamogeton polygonifolius

Formální definice: Potamogeton polygonifolius pokr. > 25 % NOT Carex vesicaria pokr. > 25 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Juncus bulbosus pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB03 Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii Allorge 1921. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 142-144.