Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB08
Myriophylletum verticillati Gaudet ex Šumberová in Chytrý 2011
Vodní vegetace se stolístkem přeslenatým

Myriophylletum verticillati

Foto na botanickafotogalerie.cz

V druhově chudých porostech této asociace dominuje stolístek přeslenatý (Myriophyllum verticillatum), jehož lodyhy jsou hustě olistěné dosti dlouhými peřenosečnými listy. Díky hustému olistění bývají porosty zpravidla plně zapojené. Často jsou to monocenózy. Pokud se vyskytují další druhy, mají vždy malou pokryvnost. Nejčastěji jde o drobné pleustofyty, zejména Lemna minor, a dále např. Ceratophyllum demersum a některé rdesty. Ve fytocenologickém materiálu z našeho území převažují porosty s 2–7 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m².

Tato vegetace osídluje mělké stojaté a mírně tekoucí vody, jako jsou mrtvá ramena a aluviální tůně, menší rybníky, kanály a klidné úseky dolních toků řek. Na rozdíl od asociace Potamo pectinati-Myriophylletum spicati je Myriophylletum verticillati vázáno na stanoviště v pokročilejším stadiu zazemnění, zatímco v nedávno vzniklých vodních nádržích se neobjevuje (Doll 1991b, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179). Jílovitý, hlinitý nebo štěrkovitý substrát dna nádrží je zpravidla překryt hlubokou vrstvou organického bahna. Toto pozorování je v souladu s analýzou substrátu z Polska, udávající pro Myriophylletum verticillati největší obsah organické hmoty v porovnání s několika dalšími společenstvy třídy Potametea, zatímco pro Potamo pectinati-Myriophylletum spicati byla zjištěna jedna z nejmenších hodnot (Kłosowski 2006). Stanoviště s výskytem této vegetace jsou plně osluněná nebo mírně zastíněná. Hloubka vody se pohybuje v rozmezí 40–100 cm, v zahraničí je však společenstvo uváděno i z hloubek 3,5–5 m (Tomaszewicz 1979, Doll 1991b, Kłosowski 2006). Porosty snášejí i krátkodobé vyschnutí vody, kdy Myriophyllum verticillatum na mokrém dně vytváří terestrické formy. Myriophylletum verticillati se vyskytuje v mezotrofních až přirozeně eutrofních vodách o dobré průhlednosti (Černohous & Husák 1986, Doll 1991b, Kłosowski 2006á). Reakce vody měřená na lokalitách v Polsku se pohybovala v rozmezí pH 6,0–8,5, nejčastěji kolem 8,0, a reakce substrátu sahala k hodnotám kolem pH 6,7, nejčastěji se však pohybovala mezi 6,8 a 7,3 (Tomaszewicz 1979, Kłosowski 2006). Charakteristický je malý obsah iontů PO43–, NH4+ a K+ ve vodě a velký obsah celkového dusíku i celkového železa a rozpuštěného SiO2 v substrátu (Kłosowski 2006). Tato vegetace se vyskytuje v nížinách a teplých pahorkatinách; zasahuje i do oblastí s kontinentálním klimatem (Chytrý et al. 1993, Kiprijanova 2000).

Syn.: Myriophylletum verticillati Gaudet 1924 (§ 2b, nomen nudum), Myriophylletum verticillati von Soó 1927 (§ 2b, nomen nudum), Ceratophylleto-Myriophylletum verticillati Janković 1974 prov. (§ 3b)

Diagnostické druhy: Myriophyllum verticillatum

Konstantní druhy: Lemna minor, Myriophyllum verticillatum

Dominantní druhy: Lemna minor. L. trisulca. Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Spirodela polyrhiza

Formální definice: Myriophyllum verticillatum pokr. > 25 % NOT Nymphaea candida pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB08 Myriophylletum verticillati Gaudet ex Šumberová in Chytrý 2011. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 162-165.