Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB15
Potametum trichoidis Tüxen 1974
Vegetace mělkých vod s rdestem vláskovitým

Potametum trichoidis

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech této asociace převažuje rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides). Jeho lodyhy, olistěné jemnými niťovitými listy, jsou v mělké vodě seskupeny do nízkých kruhovitých trsů, zatímco v hlubší vodě prorůstají vodním sloupcem až k hladině a vytvářejí složitě strukturované porosty. Ve společenstvu se dále často vyskytují i jiné druhy rdestů, přičemž P. pectinatus P. pusillus mohou dosahovat i větší pokryvnosti. Porosty zpravidla nebývají plně zapojené. Jde o druhově chudou vegetaci, což zřejmě souvisí s jejím efemérním výskytem. Obvykle v ní bylo zaznamenáno 2–5 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–25 m².

Asociace Potametum trichoidis se u nás vyskytuje v menších rybnících, vzácněji i v aluviálních tůních, mrtvých říčních ramenech a pískovnách v pokročilejším stadiu sukcese, výjimečně je výskyt možný i v mírně tekoucích vodách, např. v průtočných kanálech a klidných úsecích větších řek (Doll 1991b, Kaplan 2002b). Potametum trichoidis u nás bylo zaznamenáno ve vodách hlubokých 15–150 cm. I přes schopnost růst ve velmi mělké vodě nesnáší Potamogeton trichoides ani krátkodobé vyschnutí vody v nádržiá. Stanoviště bývají plně osluněná nebo jen velmi mírně zastíněná. Dno je zpravidla jílovité nebo písčité, někdy s příměsí hrubšího skeletu, často s vrstvou organogenního bahna na povrchu, zpravidla ale nepříliš hlubokou (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64). Vody s výskytem této vegetace jsou většinou mezotrofní až mírně eutrofní, s dobrou průhledností a bohaté vápníkem (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64, Doll 1991b, Dimopoulos et al. 2005á). Podobná stanoviště osídluje i asociace Potametum lucentis, která je však výrazněji vázána na dno s hlubší vrstvou organogenního bahna, charakteristické pro pozdější fázi sukcese. Výskyt těchto dvou asociací v aluviálních tůních jednoho říčního systému tak dobře odráží rozdílné stáří jednotlivých tůní (van Geest et al. 2005a).

Orig. (Tüxen 1974a): Potamogeton trichoides-Ass.

Syn.: Potamogeton trichoides-Gesellschaft Freitag et al. 1956 (§ 3c), Myriophyllo alterniflori-Potametum trichoidis Velayos et al. 1989 p. p.

Diagnostické druhy: Potamogeton trichoides

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton trichoides

Dominantní druhy: Ceratophyllum demersum, Potamogeton trichoides

Formální definice: Potamogeton trichoides pokr. > 25 % NOT Batrachium aquatile s. l. pokr. > 25 % NOT Calla palustris pokr. > 25 % NOT Glyceria fluitans pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB15 Potametum trichoidis Tüxen 1974. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 184-186.