Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB18
Potametum crispi von Soó 1927
Vodní vegetace s rdestem kadeřavým

Potametum crispi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Hlavní biomasa porostů této asociace je soustředěna v submerzní vrstvě, ve které dominuje rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), druh s hustě olistěnými lodyhami a většinou s tuhými listy s kadeřavě zvlněným okrajem. S menší pokryvností se v porostech vyskytují i další ponořené makrofyty eutrofních vod, např. Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis Potamogeton pectinatus. Natantní vrstva porostů chybí nebo je jen nevýrazně vyvinutá: většinou ji tvoří drobné pleustofyty, zejména Lemna minor. Jde o druhově velmi chudé společenstvo, v němž se zpravidla vyskytují pouze 1–3 druhy cévnatých rostlin na ploše 1–25 m².

Tato vegetace se vyskytuje v různých typech stojatých i tekoucích vod, u nás nejčastěji v rybnících, pískovnách, mrtvých ramenech a aluviálních tůních a na středních a dolních tocích řek. Existují i údaje z rybích sádek a napájecích struh, ze zahraničí i z jezer (Zutshi 1975, Hamabata 1991, Vaquer & Champeau 1991). U nás se Potametum crispi nachází nejčastěji ve vodách o hloubce 10–100 cm, vzácně i 2 m (Rydlo 2005a), v zahraničních jezerech proniká až do 4 m (Vaquer & Champeau 1991á). Stanoviště jsou zpravidla plně osluněná, někdy mírně zastíněná. Dno je tvořeno pískem, štěrkem nebo jílem, na povrchu nezřídka se silnější vrstvou organogenního bahna (Černohous & Husák 1986). Potametum crispi je považováno za typickou vegetaci eutrofních až hypertrofních vod (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64), může však růst i ve vodách mezotrofních (Balevičien&279; & Balevičius 2006). Snáší i organické znečištění, různé toxické látky a velmi malou průhlednost vody, takže přežívá i v řekách protékajících městskými aglomeracemi (Černohous & Husák 1986, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179á). Druh je schopen asimilace i za extrémních podmínek, např. jsou-li rostliny zcela obaleny bahnem nebo řasovými nárostyá. Analýzy vody a substrátu na lokalitách s výskytem této vegetace nejsou pro naše území k dispozici. Podle charakteru stanoviště a zahraničních údajů lze usuzovat na velký obsah celkového dusíku a fosforu a pH přes 7 (Martínez-Taberner & Moyà 1993).á Doll (1991b) uvádí toto společenstvo z vod bohatých vápníkem.

Orig. (von Soó 1927): Potametum crispi

Syn.: Potametum crispi Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Myriophyllo-Potametum Soó 1934 potametosum crispi Slavnić 1956, áCeratophyllo-Potametum.crispi Horvatić et Micevski 1960 p. p.á, Potametum crispi Zutshi 1975

Diagnostické druhy: Potamogeton crispus

Konstantní druhy: Potamogeton crispus

Dominantní druhy: Potamogeton crispus

Formální definice: Potamogeton crispus pokr. > 25 % NOT Nuphar lutea pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB18 Potametum crispi von Soó 1927. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 193-196.