Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBC02
Myriophylletum alterniflori Chouard 1924
Vegetace horských toků se stolístkem střídavokvětým

Myriophylletum alterniflori

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace zahrnuje druhově chudé porosty s dominantním stolístkem střídavokvětým (Myriophyllum alterniflorum), které většinou dosahují pokryvnosti kolem 50–70 %, vzácně i více. Myriophyllum alterniflorum se vyznačuje relativně krátkými, ve velmi jemné úkrojky členěnými listy a tenkými pružnými lodyhami. Jeho husté, tmavozeleně až nahnědle zbarvené porosty volně vzplývají ve vodním proudu. Fyziognomicky mohou připomínat porosty růžkatců (Ceratophyllum spp.), ty však rostou na zcela jiných stanovištích. Z dalších vodních makrofytů se v porostech asociace Myriophylletum alterniflori častěji vyskytují Batrachium peltatum . Callitriche hamulata, ve stojatých vodách i Elodea canadensis a Potamogeton natans. V porostech této asociace se nejčastěji vyskytují 2–4 druhy cévnatých rostlin na ploše 4–25 m², vzácně a s malou pokryvností byl zaznamenán i mech Fontinalis antipyretica. Nezřídka jde však o monocenózy dominantního druhu.

V České republice se Myriophylletum alterniflori nachází především v horních a středních úsecích řek a ve větších potocích. Na rozdíl od asociace Ranunculetum fluitantis, která osídluje místa s nejsilnějším proudem a balvanitým dnem, se Myriophylletum alterniflori vyskytuje v zátočinách a tišinách. V meandrech může přetrvávat i po jejich úplném odříznutí od hlavního toku, jak dokládají výskyty v mrtvých ramenech Vltavy na Šumavě (Bufková & Rydlo 2008). Velmi vzácně se objevuje i na sekundárních stanovištích, jako je tůň v pískovně u Nového Údolí na Šumavě (Ekrt & Půbal 2009). Ze zahraničí je znám výskyt z oligotrofních jezer, kde společenstvo zasahuje až do hloubky 3 m (Velayos et al. 1989, Rodwell 1995, Murphy 2002, Szańkowski & Kłosowski 2006), ve Středomoří i z periodických tůní (Rhazi 2009). U nás i jinde ve střední a západní Evropě se však Myriophylletum alterniflori vyskytuje nejčastěji ve vodách o hloubce 10–60 cm, vzácněji přes 1 m (Schoof-van Pelt 1973, Rydlo 1995c, Rydlo & Vydrová 2000, Szańkowski & Kłosowski 2006, Bufková & Rydlo 2008).Vody s výskytem tohoto společenstva jsou oligotrofně-mezotrofní nebo dystrofní, zpravidla průhledné až ke dnu, plně osluněné nebo mírně zastíněné pobřežní vegetací. Dno je písčité nebo štěrkovité, často překryté vrstvičkou jemného bahnitého sedimentu. Vždy jde o vody a substráty chudé ionty vápníku a hořčíku; to je zřejmé z analýz vody a substrátu na lokalitách v zahraničí (Kłosowski & Tomaszewicz 1989, Velayos et al. 1989, Szańkowski & Kłosowski 2006) i z rozšíření společenstva v České republice i jinde v Evropě. Na zahraničních lokalitách se pH substrátu pohybovalo mezi 5,5 a 7,5 (Kłosowski & Szańkowski 2004, Szańkowski & Kłosowski 2006), pH vody okolo 5,5–8,8 (Velayos et al. 1989, Murphy 2002, Kłosowski & Szańkowski 2004, Szańkowski & Kłosowski 2006). Výrazněji bazickému, ale i silně kyselému prostředí se společenstvo vyhýbá (Eriksson et al. 1983, Brandrud & Roelofs 1995, Rodwell 1995). Myriophylletum alterniflori je vázáno na srážkově bohaté oblasti, které se u nás většinou nacházejí v chladných pahorkatinách až podhorském stupni. Lokality v jihozápadní Evropě leží v nadmořských výškách nad 1000 m a společenstvo se zde obvykle vyskytuje v hlubokých vodách (Velayos et al. 1989).

Orig. (Chouard 1924): Association a Myriophyllum alterniflorum

Syn.: Myriophylletum alterniflori Steusloff 1939, Myriophyllo-Littorelletum Jeschke 1959 p. p., áCallitricho hamulatae-Myriophylletum alterniflori (Steusloff 1939) Weber-Oldecop 1967 p. p.á, Myriophyllo alterniflori-Callitrichetum brutiae Cirujano et al. 1986 p. p.á, Myriophyllo alterniflori-Potametum trichoidis Velayos et al. 1989 p. p.

Diagnostické druhy: Batrachium aquatile s. l. (B. peltatum), Callitriche hamulata, Myriophyllum alterniflorum, Potamogeton perfoliatus

Konstantní druhy: Batrachium aquatile s. l. (B. peltatum), Myriophyllum alterniflorum

Dominantní druhy: Batrachium aquatile s. l. (B. peltatum), Callitriche hamulata, Myriophyllum alterniflorum

Formální definice: Myriophyllum alterniflorum pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBC02 Myriophylletum alterniflori Chouard 1924. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 215-218.