Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VDB03
Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis Wendelberger-Zelinka 1952
Obojživelné trávníky bahničky jehlovité

Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Do této asociace patří druhově chudé jednovrstevné až dvouvrstevné porosty s výraznou dominancí bahničky jehlovité (Eleocharis acicularis). Dosahují výšky 5–7 cm, pokryvnost se pohybuje nejčastěji kolem 80–90 %. Kromě dominanty se častěji vyskytují některé vytrvalé bahenní byliny (např. Alisma plantago-aquatica . Oenanthe.aquatica) a ponořené vodní makrofyty (např. Batrachium spp. a Myriophyllum spicatum). Při poklesu vodní hladiny a obnažení substrátu se objevují drobné jednoletky, zvláště Callitriche palustris, Elatine hydropiper, Limosella aquatica a Peplis portula, které někdy tvoří samostatné nižší bylinné patro. V porostech této asociace bylo zpravidla zaznamenáno 5–10 druhů cévnatých rostlin na ploše 1–25 m². Mechové patro bývá slabě vyvinuto; tvoří je druhy rodů Physcomitrium a Riccia, na stanovištích s delším obnažením substrátu také Amblystegium humile.

Asociace se vyskytuje v mělkých stojatých nebo mírně tekoucích vodách, jako jsou pobřeží jezer, rybníků a přehradních nádrží, rybí sádky, pískovny a hliníky, mrtvá říční ramena, kanály a pobřeží velkých toků. Optimální podmínky nachází v mezotrofních až slabě eutrofních vodách, kde při dobré průhlednosti vody zasahuje až do hloubky kolem 1 m. Substrátem je písek nebo štěrk, často s vrstvou tuhého hlinitého nebo jílovitého bahna. Hlubokým bahnitým sedimentům s velkým obsahem organické hmoty, jaké se vyskytují například v lovišti rybníků, se tato vegetace vyhýbá (Hejný in Hejný 2000a: 60). Druhy této asociace mají širokou ekologickou amplitudu ve vztahu k pH a obsahu živin. Půdní reakce je podle dostupných, převážně západoevropských údajů kyselá až mírně bazická (Losová 1965, Coldea in Coldea 1997: 107–108, Oberdorfer & Dierßen in Oberdorfer 1998: 182–192); pH vody zjištěné v zahraničí dosahovalo až hodnot kolem 8 (Schoof-van Pelt 1973). Asociace se vyskytuje v oblastech s mírně teplým až chladným podnebím a dobře snáší mrazivé zimy. V kontinentálních oblastech je vázána výhradně na mělké vody, které ani během horkého a suchého léta zcela nevysychají a v zimě nepromrzají až na dno (von Lampe 1996), případně vystupuje na vlhkostně příznivější stanoviště vysoko do hor (Ran&273;elović & Blaženčić 1996). V oblastech s dostatkem srážek bývá společenstvo zaznamenáváno hlavně na obnažených substrátech, které se i v létě udržují vlhké.

Nomen mutatum propositum et nomen inversum propositum

Orig. (Wendelberger-Zelinka 1952): Heleocharis acicularis-Limosella aquatica-Ass. (Heleocharis acicularis = Eleocharis acicularis)

Diagnostické druhy: Eleocharis acicularis

Konstantní druhy: Eleocharis acicularis

Dominantní druhy: Eleocharis acicularis

Formální definice: Eleocharis acicularis pokr. > 50 % NOT Alisma plantago-aquatica pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Juncus bulbosus pokr. > 25 % NOT Littorella uniflora pokr. > 5 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Ranunculus flammula pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VDB03 Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis Wendelberger-Zelinka 1952. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 289-293.