Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VDC01
Sparganio minimi-Utricularietum intermediae Tüxen 1937
Vegetace tůní se zevarem nejmenším

Sparganio minimi-Utricularietum intermediae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato vegetace rašelinných tůní je tvořena porosty zevaru nejmenšího (Sparganium natans), v submerzní vrstvě často doprovázeného malými bublinatkami (Utricularia intermedia. U. minor a U. ochroleuca). Vzhledem k výskytu v místech s vyšší hladinou vody jsou často přítomny i další vodní rostliny, např. bublinatka jižní (U. australis), rdesty (Potamogeton spp.) a stolístek přeslenatý (Myriophyllum verticillatum). Při okrajích tůněk bývají přimíšeny mokřadní druhy, nejčastěji různé druhy bahniček (Eleocharis spp.), popřípadě rákos (Phragmites australis). Přítomnost těchto druhů závisí na pokryvnosti zevaru nejmenšího. Nejčastěji bylo v porostech této asociace zaznamenáno 3–5 druhů cévnatých rostlin na ploše 1–25 m². Výjimkou nejsou ani souvislé jednodruhové porosty zevaru.

Vegetace se Sparganium natans vyžaduje stojatou vodu s rašelinným nebo písčitým dnem. Vyskytuje se v dystrofních až mezotrofních tůňkách v komplexech rašelinišť. Jde o pionýrské společenstvo, které osídluje i druhotná živinami chudá stanoviště, jako jsou zatopené jámy po těžbě rašeliny, břehy oligotrofních rybníků nebo tůně v pískovnách. Ze společenstev svazu Sphagno-Utricularion vyžaduje asociace Sparganio-Utricularietum místa s nejhlubší vodou, většinou tedy nejblíže k otevřené vodní hladině, kde se dostává do kontaktu s vegetací svazů Nymphaeion albae a Potamion. Občasný déletrvající pokles vodní hladiny na úroveň substrátu (například letnění rybníka) společenstvo neohrožuje, naopak za příznivého počasí vyvolává hromadné klíčení druhu Sparganium natans. Pokud však substrát vyschne úplně, zevar nejmenší usychá a stanoviště zarůstá odolnějšími produktivnějšími typy vegetace.

Orig. (Tüxen 1937): Sparganium minimum-Utricularia intermedia-Ass. Tx. 1937 (Sparganium minimum = S. natans)

Syn.: Sparganietum minimi Schaaf 1925 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Sparganium natans, Utricularia australis

Konstantní druhy: Sparganium natans

Dominantní druhy: Sparganium natans; Calliergon cordifolium

Formální definice: Sparganium natans pokr. > 5 % NOT Glyceria fluitans pokr. > 25 %

Zdroj: Navrátilová J. (2011): VDC01 Sparganio minimi-Utricularietum intermediae Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 300-301.