Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XAA03
Poo annuae-Coronopodetum squamati Gutte 1966
Nitrofilní sešlapávaná vegetace s vranožkou šupinatou

Poo annuae-Coronopodetum squamati

Foto na botanickafotogalerie.cz

Poo-Coronopodetum tvoří nízké poléhavé a většinou mezernaté porosty, jejichž fyziognomii udává dominantní truskavec obecný (Polygonum arenastrum), mezi kterým se roztroušeně vyskytují jedinci vranožky šupinaté (Coronopus squamatus). Pravidelně jsou zastoupeny halofilní druhy Chenopodium glaucum . Puccinellia distans, které mohou dosahovat vyššího vzrůstu. Hojně se vyskytují některé jednoleté ruderální byliny, např. Anthemis cotula. Dále jsou zastoupeny běžné druhy sešlapávaných společenstev, a to nejčastěji Lolium perenne. Plantago major a Poa annua. Počet druhů cévnatých rostlin se pohybuje mezi 5–10 na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro není vyvinuto.

Poo-Coronopodetum se vyskytuje převážně ve venkovských sídlech, kde osídluje sešlapávané plochy v okolí hospodářských budov a na návsích, cesty a jejich okraje nebo výběhy drůbeže. Jde o silně nitrofilní společenstvo upřednostňující stanoviště s velkou zásobou živin, která se často nacházejí v blízkosti hnojišť a jsou ovlivněna prosakující močůvkou. Půdy jsou ulehlé, suché až čerstvě vlhké, spíše těžší, hlinité nebo jílovité. Společenstvo se vyskytuje i na zasolených půdách, které bývají většinou dočasně podmáčené nebo zaplavované. Jde například o mělké deprese ve vyjetých kolejích zemědělských dvorů nebo okolí návesních stružek.

Orig. (Gutte 1966): Poa annua-Coronopus squamatus-Ass., Poo-Coronopetum squamati (Oberd. 57) ass. nov.

Syn.: Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930 coronopodetosum squamati Oberdorfer 1957, Coronopodo-Matricarietum Sissingh 1969, Coronopodo-Polygonetum avicularis Oberdorfer 1971

Diagnostické druhy: Chenopodium glaucum, Coronopus squamatus, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Puccinellia distans

Konstantní druhy: Chenopodium glaucum, Coronopus squamatus, Lolium perenne. Plantago major. Poa annua, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum)

Dominantní druhy: Coronopus squamatus, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum)

Formální definice: Coronopus squamatus pokr. > 5 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XAA03 Poo annuae-Coronopodetum squamati Gutte 1966. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 52-54.