Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBA01
Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis Klika 1936
Bazifilní plevelová vegetace obilných polí s dejvorcem velkoplodým

Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Caucalido-Conringietum tvoří dvouvrstevné až třívrstevné porosty. Výška horní vrstvy dosahuje 50–70(–100) cm, což zpravidla odpovídá výšce pěstované plodiny. Tato vrstva bývá tvořena druhy Adonis aestivalis, Cirsium arvense, Elytrigia repens, Papaver rhoeas a Sinapis arvensis. Ve střední vrstvě, která dosahuje výšky přibližně 40 cm, se vyskytují např. druhy Consolida regalis, Neslia paniculata a Silene noctiflora. Nejnižší vrstva je vysoká do 20 cm a jsou v ní přítomny např. druhy Anagallis arvensis, Caucalis platycarpos, Euphorbia exigua, Fumaria vaillantii. Kickxia spuria a Viola arvensis. V porostu se vyskytují některé bylinné liány, např. Convolvulus arvensis, Fallopia convolvulus. Galium tricornutum a Lathyrus tuberosus. Porosty jsou velmi bohaté; na plochách o velikosti 20–100 m² se zpravidla vyskytuje 30–35 druhů cévnatých rostlin. Společenstvo obsahuje větší množství mediteránních, submediteránních a blízkovýchodních druhů, např. Bifora radians. Bupleurum rotundifolium. Caucalis platycarpos. Conringia orientalis. Galium tricornutum. Nigella arvensis. Scandix pecten-veneris . Thymelaea passerina. Mechové patro zpravidla chybí. Pokud se vyskytuje, nacházejí se v něm nejčastěji mechorosty Barbula unguiculata, Bryum argenteum a Phascum cuspidatum.

Společenstvo se vytváří především v obilných kulturách, na úhorech a ve vinohradech v nejteplejších oblastech České republiky. Vhodná stanoviště jsou zejména roviny až mírné svahy jižní orientace v nadmořských výškách 160–450 m. Půdy jsou vysychavé, skeletovité, hlinité a vždy bohaté bázemi; často se vyvinuly na spraši. Caucalido-Conringietum se v rámci svazu Caucalidion u nás vyskytuje na nejbazičtějších půdách.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Klika 1936): Caucalis daucoides-Conringia orientalis-Assoziation (Caucalis daucoides = C. platycarpos)

Syn.: Caucalido daucoidis-Torilidetum arvensis Malcuit 1929 (§ 2b, nomen nudum), Caucalido-Scandicetum pecten-veneris Libbert 1930 (§ 2b, nomen nudum), Caucalido daucoidis-Scandicetum pecten-veneris Tüxen 1937, Lathyretum aphacae Kuhn 1937, Lathyro aphacae-Silenetum noctiflorae Kuhn 1937, Camelino microcarpae-Euphorbietum falcatae Tüxen 1950, Caucalido latifoliae-Adonidetum flammeae Tüxen 1950, Caucalido-Adonidetum Tüxen ex Oberdorfer 1957

Diagnostické druhy: Adonis aestivalis, Aethusa cynapium s. l. (převážně A. cynapium s. str.), Ajuga chamaepitys. Anagallis arvensis, A. foemina, Avena fatua, Bifora radians, Bupleurum rotundifolium. Camelina microcarpa. Campanula rapunculoides, Caucalis platycarpos, Cerinthe minor, Conringia orientalis, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Euphorbia exigua, E. falcata. Fallopia convolvulus. Fumaria vaillantii. Galium spurium, G. tricornutum, Lathyrus tuberosus, Medicago lupulina, Neslia paniculata, Papaver rhoeas. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Sherardia arvensis. Silene noctiflora. Sinapis arvensis. Sonchus asper. Thlaspi arvense. Veronica persica. Viola arvensis; Tortula muralis

Konstantní druhy: Adonis aestivalis, Anagallis arvensis, Atriplex patula. Avena fatua. Bifora radians. Campanula rapunculoides. Caucalis platycarpos. Chenopodium album agg., Cirsium arvense. Conringia orientalis. Consolida regalis. Convolvulus arvensis. Elytrigia repens. Euphorbia exigua, Fallopia convolvulus, Lathyrus tuberosus. Medicago lupulina. Neslia paniculata. Papaver rhoeas, Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Silene noctiflora. Sinapis arvensis. Thlaspi arvense. Veronica persica, Viola arvensis

Dominantní druhy: Euphorbia exigua, Sinapis arvensis

Formální definice: skup. Caucalis platycarpos NOT Veronica hederifolia agg. pokr. > 15 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBA01 Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis Klika 1936. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 82-85.