Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBC01
Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae Tüxen 1937
Acidofilní plevelová vegetace v mírně teplých oblastech s heřmánkem pravým

Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Aphano-Matricarietum vytváří dvouvrstevné až třívrstevné porosty. Největší biomasa je koncentrována v dolní vrstvě, ve které se obvykle vyskytují Anthemis arvensis, Galeopsis tetrahit s. l., Matricaria discoidea. M. recutita, Tripleurospermum inodorum, Vicia hirsuta a jiné druhy s širokou ekologickou amplitudou. V nejvyšší vrstvě, která převyšuje i plodinu, se nacházejí trávy, jako jsou Agrostis stolonifera a Apera spica-venti, a také Centaurea cyanus. Papaver rhoeas a Vicia angustifolia. Oproti asociaci Spergulo arvensis-Scleranthetum annui se tato asociace liší častější přítomností druhů Apera spica-venti, Aphanes arvensis, Centaurea cyanus, Matricaria recutita a Vicia hirsuta. Na plochách o velikosti 10–100 m² se vyskytuje zpravidla 25–35 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro je často přítomno. Jeho nejčastějšími druhy jsou Ceratodon purpureus, Eurhynchium hians a Pohlia nutans.

Porosty této asociace se vytvářejí v ozimých obilninách i jařinách, na úhorech a méně často v okopaninách. Charakteristický je výskyt v mírně teplých oblastech v kolinním až suprakolinním stupni (Bornkamm & Eber 1967, Hilbig 1973, Mochnacký 1984) na rovinách nebo mírných svazích. Vystupují však i do nadmořských výšek kolem 800 m. Vyvíjejí se na lehkých písčitohlinitých až hlinitých půdách, které mají mírně kyselou půdní reakci.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Tüxen 1937): Alchemilla arvensis-Matricaria chamomilla-Ass. Tx. 1937 (Alchemilla arvensis = Aphanes arvensis. Matricaria chamomilla = M. recutita)

Syn.: Vicietum tetraspermae Kruseman et Vlieger 1939, Galeopsio-Matricarietum Oberdorfer 1957 p. p., Aethuso-Galeopsietum G. Müller 1964 p. p., Myosotido-Sonchetum arvensis Passarge in Passarge et Jurko 1975

Diagnostické druhy: Anagallis arvensis. Anthemis arvensis, Apera spica-venti, Aphanes arvensis, Centaurea cyanus, Fallopia convolvulus. Matricaria recutita. Myosotis arvensis. Scleranthus annuus. Veronica arvensis. Vicia angustifolia. V. hirsuta. Viola arvensis

Konstantní druhy: Anagallis arvensis. Apera spica-venti. Aphanes arvensis. Capsella bursa-pastoris. Centaurea cyanus. Chenopodium album agg., Cirsium arvense. Elytrigia repens. Fallopia convolvulus. Galeopsis tetrahit s. l., Galium aparine. Lapsana communis, Myosotis arvensis, Poa annua. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Scleranthus annuus. Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Taraxacum sect. Ruderalia. Thlaspi arvense. Tripleurospermum inodorum. Veronica arvensis. V. persica. Vicia angustifolia. V. hirsuta. V. tetrasperma, Viola arvensis

Dominantní druhy: Apera spica-venti. Tripleurospermum inodorum

Formální definice: skup. Aphanes arvensis NOT skup. Arabidopsis thaliana NOT skup. Arnoseris minima NOT skup. Consolida regalis NOT Spergula arvensis pokr. > 15 %

Zdroj: Otýpková Z. (2009): XBC01 Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 109-112.