Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBC03
Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae Kropáč in Krippelová 1981
Jarní plevelová vegetace na kyselých půdách

Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty této jarní asociace jsou tvořeny především jarními efemérními druhy, jako jsou Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Myosotis discolor, M. stricta. Veronica hederifolia a V. sublobata. Kromě nich jsou bohatě zastoupeny i jednoleté druhy vytvářející několik generací ročně, např. Capsella bursa-pastoris, Lamium purpureum a Stellaria media. Protože se asociace vytváří na lehkých písčitých podkladech a v chladnějších oblastech, jsou v ní dále hojně zastoupeny semenáče acidofilních druhů plevelů, např. Anthemis arvensis, Aphanes arvensis. Centaurea cyanus. Galeopsis tetrahit s. l., Scleranthus annuus a Spergula arvensis. Strukturně jsou porosty velmi jednoduché, nízké a jednovrstevné. Koncem dubna a začátkem května může obilí tvořit vyšší vrstvu. Na plochách o velikosti 10–100 m² se zpravidla vyskytuje 20–35 druhů cévnatých rostlin. V ozimech je tato vegetace druhově bohatší než v jařinách nebo okopaninách, protože dvouleté a ozimé druhy mají možnost vyvíjet se po delší dobu. Mechové patro nebývá dobře vyvinuto; zpravidla je zastoupeno jen v ozimech, na úhorech nebo na vlhčích okrajích řepkových polí.

Dobře vyvinuté porosty této jarní asociace, v nichž je přítomno větší množství efemérních jednoletek (např. Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Myosotis stricta. Veronica hederifolia a V. sublobata), se vyskytují především v ozimech a na úhorech. Druhově ochuzenější formy, v nichž převažují Lamium purpureum, Stellaria media. Thlaspi arvense a jiné druhy s širokou ekologickou amplitudou, se vytvářejí v jařinách, řepce, na okopaninových políčkách a rovněž na narušovaných místech mimo polní kultury. Erophilo-Arabidopsietum se nachází i na ruderálních stanovištích, jako jsou železniční náspy, kolejiště a okraje písčitých cest, kde jsou porosty obohaceny o druhy sešlapávaných stanovišť nebo efeméry (např. Cerastium glutinosum), které na polích nerostou. Z ruderálních stanovišť však není toto společenstvo téměř dokumentováno fytocenologickými snímky. Vyskytuje se i na ruderalizovaných přirozených stanovištích, zejména na disturbovaných místech suchých pastvin a stepních trávníků. Vyvíjí se spíše na lehkých písčitých půdách mírně kyselé až kyselé reakce (Kropáč 2006). Častá je tato vegetace v podhorských a horských oblastech (Krippelová 1981), kde jsou bazické kationty z horní vrstvy půdy vymývány v důsledku větších srážek. V nižších polohách lze tuto asociaci zaznamenat na písčitých nebo štěrkovitých náplavech řek nebo na písčitých navážkách. Vyskytuje se na mírných svazích nebo rovinatých terénech.

Orig. (Krippelová 1981): Assoz. Erophilo-Arabidopsietum thalianae Kropáč asoc. nova (Erophila verna)

Syn.: Erophilo-Arabidopsietum Kropáč 1981 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Anthemis arvensis. Aphanes arvensis, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris. Centaurea cyanus, Erophila verna, Myosotis arvensis. M. discolor. M. stricta. Papaver argemone. Scleranthus annuus. Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Thlaspi arvense. Veronica arvensis. V. hederifolia agg., Viola arvensis

Konstantní druhy: Anthemis arvensis, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Cirsium arvense. Elytrigia repens. Erophila verna. Fallopia convolvulus. Galium aparine. Lamium purpureum. Myosotis arvensis. M. stricta. Poa annua. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Scleranthus annuus. Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Taraxacum sect. Ruderalia. Thlaspi arvense. Tripleurospermum inodorum. Veronica arvensis. V. hederifolia agg., V. persica. Vicia tetrasperma, Viola arvensis

Dominantní druhy: Tripleurospermum inodorum. Veronica hederifolia agg.

Formální definice: skup. Arabidopsis thaliana AND skup. Stellaria media NOT skup. Veronica triphyllos

Zdroj: Otýpková Z. (2009): XBC03 Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae Kropáč in Krippelová 1981. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 116-119.