Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBF01
Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993
Plevelová vegetace na vysychavých písčitých půdách s teplomilnými travami

Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty jsou tvořeny především jednoletými travami, např. ježatkou kuří nohou (Echinochloa crus-galli), béry Setaria pumila a S. viridis a prosem setým (Panicum miliaceum). Echinochloa crus-galli, Galinsoga parviflora nebo Setaria pumila se velmi často vyskytují v bohatých populacích, které určují vzhled celého porostu. Vedle uvedených dominantních druhů se v porostech objevují plevele nižšího vzrůstu, např. Arenaria serpyllifolia, Capsella bursa-pastoris, Erodium cicutarium, Polygonum aviculare . Veronica persica. Porosty jsou středně druhově bohaté; obsahují zpravidla 15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–100 m². Jsou vysoké asi 40–50 cm v závislosti na pěstované plodině a úživnosti stanoviště. Mechorosty se v nich téměř nevyskytují.

Setario-Echinochloëtum se vyvíjí převážně v porostech kukuřice nebo okopanin, ve vinohradech, zeleninových záhonech, speciálních kulturách, jako je chřest, dýně a melouny, a na strništích. Pravidelně se vyskytuje na zavlažovaných polích a záhonech (Kropáč 1981). Půdy jsou převážně písčité, spíše chudé vápníkem, vysychavé až středně vlhké. Suchým půdám a intenzivnímu slunečnímu záření se přítomné druhy přizpůsobily jednak metabolismem typu C4, jednak vývojem sklerenchymatických pletiv. Kromě polí se tyto porosty objevují i na obnažených písčitých půdách. Jde o teplomilné společenstvo, které se vyskytuje v nadmořských výškách do 400 m.

Orig. (Felföldy 1942): Setaria glauca-Echinochloa crus galli-ass.

Syn.: Setario glaucae-Galinsogetum parviflorae Tüxen 1950

Diagnostické druhy: Echinochloa crus-galli, Galinsoga parviflora, Setaria pumila, S. viridis

Konstantní druhy: Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., Cirsium arvense. Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Elytrigia repens. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Setaria pumila. S. viridis. Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Echinochloa crus-galli. Galinsoga parviflora, Setaria pumila, S. verticillata

Formální definice: skup. Setaria pumila NOT skup. Amaranthus retroflexus NOT skup. Chenopodium polyspermum NOT skup. Consolida regalis NOT skup. Sonchus arvensis

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBF01 Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 127-129.