Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG04
Descurainio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae Oberdorfer 1957
Ruderální vegetace s lebedou podlouhlolistou

Descurainio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo je tvořeno vícevrstevnými porosty. V horní vrstvě dominuje lebeda podlouhlolistá (Atriplex oblongifolia), která výrazně nezastiňuje spodní vrstvu, a umožňuje tak přežívání nižších druhů bylinného patra. Spolu s Atriplex oblongifolia rostou další jednoleté ruderální druhy, např. Amaranthus powellii, A. retroflexus, Lactuca serriola. Sisymbrium loeselii. S. officinale . Sonchus oleraceus. S nižší pokryvností se pravidelně vyskytují také jiné lebedy, zejména Atriplex patula a A. sagittata. Porosty dosahují výšky kolem 130–150 cm. Vyskytuje se v nich zpravidla 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro se zpravidla nevytváří.

Společenstvo osídluje vysychavé, zraňované půdy, méně často také navážky stavebního odpadu. Typickými stanovišti jsou menší skládky na okrajích suchých trávníků. Půdy bývají těžké, málo humózní a bazické (Hejný et al. 1979). Zatímco v druhé polovině 20. století byl výskyt společenstva vázán především na městská stanoviště (P. Pyšek & A. Pyšek 1990), v současnosti není tato vazba nijak výrazná. Společenstvo se vyskytuje jak podél komunikací na městských periferiích (Grüll 1982), tak na vesnických skládkách. Asociace Descurainio-Atriplicetum oblongifoliae a Atriplicetum nitentis tvoří pravděpodobně dvě krajní křídla kontinuální řady společenstev s dominantními lebedami (Atriplex patula. A. oblongifolia a A. sagittata), mezi nimiž existují přechody. Asociace Descurainio-Atriplicetum oblongifoliae představuje teplomilnější a suchomilnější typ vegetace než Atriplicetum nitentis.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Oberdorfer 1957): Sisymbrio-Atriplicetum oblongifoliae ass. nov. (Sisymbrium sophia = Descurainia sophia)

Diagnostické druhy: Atriplex oblongifolia, A. sagittata. Sisymbrium loeselii

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris, Atriplex oblongifolia, Chenopodium album agg., Elytrigia repens

Dominantní druhy: Atriplex oblongifolia, Elytrigia repens

Formální definice: Atriplex oblongifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG04 Descurainio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 141-142.