Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG08
Descurainietum sophiae Passarge 1959
Ruderální vegetace s úhorníkem mnohodílným

Descurainietum sophiae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Descurainietum sophiae obvykle tvoří dvouvrstevné porosty, ve kterých převažují vzpřímené terofyty dosahující výšky 40–60 cm. Vzhled porostů určuje velká pokryvnost úhorníku mnohodílného (Descurainia sophia). Spolu s úhorníkem se ve vyšší vrstvě porostů mohou s menšími pokryvnostmi vyskytovat druhy Atriplex patula, Chenopodium album agg., Erysimum cheiranthoides a Sisymbrium loeselii. Časté jsou také některé druhy polních plevelů, jako je Apera spica-venti, Papaver rhoeas a Tripleurospermum inodorum. V nižší, zastíněné vrstvě rostou např. Geranium pusillum, Lolium perenne a Thlaspi arvense. Častý je výskyt druhu Lepidium ruderale. Porosty mohou být poměrně husté, s pokryvností bylinného patra kolem 80 %. Vyskytuje se v nich zpravidla 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechorosty se zpravidla nevyskytují.

Descurainietum sophiae je teplomilné slabě nitrofilní společenstvo vyskytující se na zbořeništích a smetištích. Jeho stanoviště jsou slunná a výhřevná. Může růst na nejrůznějších typech substrátu. Půdy jsou většinou provzdušněné, hlinitopísčité, často bohaté vápníkem (Tüxen 1950) a s příměsí popela, jemné škváry, drti cihel, omítky nebo uhelného prachu (Grüll 1981). Dále bylo toto společenstvo zaznamenáno na stanovištích se struskou a demoličním materiálem, jakož i na tmavém substrátu ze slévárenského písku a škváry (Sobotková 1993b). Zvláštním typem stanoviště jsou zdi venkovských zahrad, kde společenstvo osídluje povrch rozkládajících se drnů na korunách zdí (Hejný et al. 1979). Úhorník mnohodílný (Descurainia sophia) se vedle uvedených rumištních biotopů také velmi často vyskytuje v plevelové vegetaci svazu Caucalidion. V těchto porostech však nikdy nedosahuje velké pokryvnosti a zpravidla jej doprovázejí další diagnostické druhy svazu.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Passarge 1959): Sisymbrietum sophiae (Sisymbrium sophia = Descurainia sophia)

Syn: Sisymbrietum sophiae Oberdorfer 1957 (§ 2b, nomen nudum), Chenopodio-Sisymbrietum sophiae Passarge 1964, Lepidio-Sisymbrietum sophiae Passarge 1964, Capsello-Descurainietum sophiae Mucina in Mucina et al. 1993

Diagnostické druhy: Atriplex sagittata. Chenopodium ficifolium, Descurainia sophia, Lactuca serriola. Lepidium ruderale. Senecio vulgaris. Sisymbrium loeselii. Urtica urens

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Atriplex sagittata. Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., C. ficifolium, Descurainia sophia, Elytrigia repens. Lactuca serriola. Lolium perenne. Tripleurospermum inodorum; Bryum argenteum

Dominantní druhy: Atriplex prostrata subsp. latifolia, Descurainia sophia, Urtica dioica

Formální definice: Descurainia sophia pokr. > 25 % NOT skup. Consolida regalis NOT skup. Veronica triphyllos NOT Chenopodium urbicum pokr. > 5 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG08 Descurainietum sophiae Passarge 1959. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 149-151.