Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG12
Ivaetum xanthiifoliae Fijałkowski 1967
Ruderální vegetace s pouvou řepňolistou

Ivaetum xanthiifoliae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Fyziognomii porostů určuje dominantní pouva řepňolistá (Iva xanthiifolia). Porosty jsou vysoké 80–200 cm a silně zapojené. Vedle dominantního druhu se mohou vyskytovat další jednoleté ruderální rostliny, např. Amaranthus retroflexus, Chenopodium album agg., Galinsoga parviflora, Sisymbrium officinale a Solanum nigrum s. l. V publikovaných fytocenologických snímcích z České republiky (Krippelová 1969, Grüll 1983) je nápadná přítomnost vytrvalých rostlin pozdějších sukcesních stadií, např. Arctium minus, A. tomentosum, Ballota nigra, Cichorium intybus a Echinops sphaerocephalus. V porostech dokumentovaných fytocenologickými snímky bylo nejčastěji nalezeno 25–35 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 20–50 m². Mechorosty nebyly zaznamenány.

Společenstvo roste na čerstvě disturbovaných plochách, např. podél nově budovaných silnic, na ruderalizovaných plochách mezi garážemi ve městech a na okrajích polí. Půda je hlinitojílovitá až hlinitopísčitá s příměsí odpadového materiálu, bohatá živinami. Půdy jsou málo ušlapané, čerstvé (Grüll 1983). Stanoviště jsou vesměs slunná a teplá. Vedle ruderálních stanovišť se pouva řepňolistá a porosty s její dominancí mohou vyskytovat i v kulturách okopanin (Jarolímek et al. 1997, Slavík in Slavík et al. 2004: 466–468).

Orig. (Fijałkowski 1967): Ivaetum xanthiifoliae Ass. nov.

Diagnostické druhy: Amaranthus albus, A. retroflexus, Arctium lappa, A.minus. Artemisia vulgaris. Atriplex sagittata, A. tatarica, Ballota nigra. Bromus sterilis, B. tectorum, Carduus acanthoides. Chenopodium album agg., Cichorium intybus. Conium maculatum. Conyza canadensis, Datura stramonium, Echinops sphaerocephalus. Erysimum cheiranthoides, Galinsoga parviflora, Hordeum murinum, Iva xanthiifolia, Lactuca serriola. Leonurus cardiaca s. l., Lepidium ruderale. Lolium perenne. Poa palustris. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Sisymbrium altissimum. S. loeselii. S. officinale, Solanum nigrum s. l., Solidago canadensis. Sonchus oleraceus. Tripleurospermum inodorum

Konstantní druhy: Amaranthus albus, A. retroflexus, Arctium lappa, Artemisia vulgaris, Atriplex sagittata. A. tatarica, Ballota nigra, Bromus sterilis. B. tectorum. Calamagrostis epigejos. Carduus acanthoides, Chenopodium album agg., Cichorium intybus. Cirsium arvense. Conyza canadensis, Elytrigia repens, Galinsoga parviflora, Iva xanthiifolia, Lactuca serriola, Lolium perenne, Poa palustris. P. pratensis s. l., Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Sisymbrium loeselii, Solanum nigrum s. l., Sonchus oleraceus, Taraxacum sect. Ruderalia, Tripleurospermum inodorum, Urtica dioica

Dominantní druhy: Artemisia vulgaris, Iva xanthiifolia

Formální definice: Iva xanthiifolia pokr. > 15 % NOT Atriplex sagittata pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG12 Ivaetum xanthiifoliae Fijałkowski 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 158-161.