Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBH02
Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951
Ruderální trávníky se sveřepem jalovým

Hordeo murini-Brometum sterilis

Foto na botanickafotogalerie.cz

V hustých porostech tohoto druhově chudého společenstva dominuje jarní efemérní druh sveřep jalový (Bromus sterilis), zatímco všechny ostatní druhy se vyskytují pouze s malými pokryvnostmi. Z dalších druhů jednoletých trav zde rostou např. Bromus tectorum a Hordeum murinum. Časté jsou některé nitrofilní lemové druhy, např. Asperugo procumbens, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus a Galium aparine. K nim se mohou družit další běžné ruderální druhy, např. Artemisia vulgaris, Convolvulus arvensis, Matricaria discoidea a Sisymbrium loeselii. Porosty jsou zpravidla jednovrstevné, středně vysoké, místy mohou být poléhavé. Jejich průměrná výška dosahuje 30–50 cm a pokryvnost se pohybuje mezi 60 a 100 %. Vyskytuje se v nich nejčastěji 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro většinou není vyvinuto.

Jde o mírně teplomilné společenstvo, které se vyskytuje na výslunných a polostinných místech okolo cest, silnic a při jižně orientovaných patách plotů a zdí, kde obyčejně vytváří úzké pásy. Je běžné ve vesnicích i městech. Vyskytuje se také na okrajích akátin (Kopecký & Hejný 1992), pod jednotlivě stojícími okrasnými stromy, ve vinohradech a na náspech železničních tratí. Osídluje písčité až hlinitopísčité vysychavé půdy, často s příměsí antropogenních substrátů, jako je popel, škvára nebo organický odpad.

Orig. (von Rochow 1951): Hordeum murinum-Bromus sterilis-Ass. (Allorge 1922) Lohmeyer 1950

Syn.: Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer in Tüxen 1950 p. p. (§ 2b, nomen nudum), Brometum sterilis Görs 1966 prov., Capsello-Brometum sterilis Passarge 1996

Diagnostické druhy: Bromus hordeaceus, B. sterilis, Hordeum murinum. Sisymbrium officinale

Konstantní druhy: Bromus sterilis, Capsella bursa-pastoris. Hordeum murinum. Taraxacum sect. Ruderalia

Dominantní druhy: Ballota nigra, Bromus sterilis

Formální definice: Bromus sterilis pokr. > 25 % NOT Hordeum murinum pokr. > 50 % NOT Robinia pseudacacia pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBH02 Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 166-168.