Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBI02
Malvetum pusillae Morariu 1943
Nízká ruderální vegetace se slézem nizounkým

Malvetum pusillae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Malvetum pusillae je společenstvo poléhavých letních terofytů, které se svou fyziognomií velmi podobá předchozí asociaci. Diagnostickým druhem je archeofyt sléz nizounký (Malva pusilla). S vysokou stálostí se vyskytují druhy Amaranthus retroflexus, Anthemis cotula a Geranium pusillum. Oproti předchozí asociaci přistupují navíc některé teplomilné rostliny, např. Asperugo procumbens, Leonurus cardiaca s. l. a Onopordum acanthium (P. Pyšek 1981). Na mírně sešlapávaných místech se objevují druhy svazu Coronopodo-Polygonion arenastri, jako je Poa annua, Plantago major a Polygonum arenastrum. Porosty jsou maloplošné a jednovrstevné. Jejich průměrná výška zpravidla nepřesahuje 30 cm. Ve fytocenologických snímcích o velikosti 4–10 m² bylo zaznamenáno okolo 15 druhů cévnatých rostlin. Byliny vytvářejí husté porosty s pokryvností kolem 80 %. Mechové patro nebylo zaznamenáno na žádné lokalitě.

Společenstvo se vyskytuje na podobných místech jako předchozí asociace. Roste především na vesnických dvorcích, ve výbězích drůbeže, v okolí drobných skládek a hnojišť. Navíc místy osídluje také středové pásy polních cest méně ovlivněné sešlapem a sjížděním. Oproti asociaci Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae je mírně teplomilnější. Stanoviště jsou většinou osluněná a výhřevná; při zastínění lze pozorovat přechody k Hyoscyamo.Malvetum neglectae (P. Pyšek 1981). Půdy se nejčastěji vyvíjejí na sprašovém podloží (Hejný et al. 1979).

Orig. (Morariu 1943): Malvaetum pusillae

Diagnostické druhy: Anthemis cotula, Chenopodium murale, Malva pusilla

Konstantní druhy: Anthemis cotula. Capsella bursa-pastoris. Descurainia sophia. Lolium perenne, Malva pusilla, Matricaria discoidea. Poa annua. Polygonum aviculare agg., Tripleurospermum inodorum. Urtica dioica. Viola arvensis

Dominantní druhy: Anthemis cotula, Malva pusilla, Polygonum aviculare agg.

Formální definice: Malva pusilla pokr. > 5 % NOT skup. Consolida regalis

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBI02 Malvetum pusillae Morariu 1943. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 178-180.