Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBI03
Polygono arenastri-Chenopodietum muralis Mucina 1987
Ruderální vegetace s merlíkem zedním

Polygono arenastri-Chenopodietum muralis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo je dvojvrstevné. Přízemní vrstva je složena z nízkých, často poléhavých terofytů, např. Amaranthus blitum, Polygonum arenastrum. Stellaria media a Urtica urens. Vyšší vrstva, dorůstající výšky asi 30 cm, není souvislá a je tvořena především merlíkem zedním (Chenopodium murale) a laskavcem ohnutým (Amaranthus retroflexus). Společenstvo tvoří rozvolněné, druhově chudé porosty (Hejný 1981). Na ploše o velikosti 5 m² bylo zaznamenáno kolem 10 druhů cévnatých rostlin. Mechorosty nebyly na žádné lokalitě doloženy.

Polygono-Chenopodietum muralis je vzácný, na živiny náročný vegetační typ. Dříve se toto společenstvo vyskytovalo při patách výslunných zdí a zídek, na kompostech, rumištích a okrajích hnojišť. Rozmanité byly půdní substráty, které zahrnovaly rumiště s maltou, sprašové hlíny, humózní kompostové půdy a vápnité písky (Hejný et al. 1979). Společenstvo je ve venkovských sídlech v teplých oblastech České republiky pozůstatkem z dob, kdy byly v obcích hojné průsaky splašků, skládky odpadků a všude se volně pohybovalo domácí zvířectvo. Tyto podmínky napomáhaly rozvoji nitrofilních druhů asociace. Nově se může společenstvo šířit ve městech, kde jsou vhodnými stanovišti např. plochy při bázích vysazených okrasných stromů. Specifickými stanovišti jsou nedlážděné plochy v okolí vesnických a městských hospod, kde je v půdě nadbytek amoniakálního dusíku (Mucina 1987b).

Orig. (Mucina 1987b): Polygono arenastri-Chenopodietum muralis

Syn.: Chenopodietum muralis Slavnić 1951 (§ 31, mladší homonymum: non Chenopodietum muralis Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936)

Diagnostické druhy: Chenopodium murale, Malva neglecta, Sonchus oleraceus, Urtica urens

Konstantní druhy: Amaranthus retroflexus. Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., C. ficifolium, C. murale, Lepidium ruderale, Malva neglecta, Plantago major. Sisymbrium officinale. Solanum nigrum s. l., Sonchus oleraceus, Taraxacum sect. Ruderalia, Tripleurospermum inodorum, Urtica urens

Dominantní druhy: Chenopodium murale, Urtica urens

Formální definice: Chenopodium murale pokr. > 5 % NOT skup. Chenopodium glaucum

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBI03 Polygono arenastri-Chenopodietum muralis Mucina 1987. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 180-182.