Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBI04
Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae Gutte 1972
Ruderální vegetace s merlíkem smrdutým

Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Diagnostickým druhem je výrazně zapáchající merlík smrdutý (Chenopodium vulvaria), který vytváří šedozelené, víceméně zapojené, nízké porosty, ve kterých se vyskytuje jen málo jiných rostlin. Častým doprovodným druhem je Polygonum arenastrum ze skupiny P. aviculare agg. Z dalších jednoletých druhů se uplatňují např. Capsella bursa-pastoris, Lepidium ruderale. Malva neglecta a Sonchus oleraceus. Víceleté druhy jsou vzácné; z nich se s větší stálostí objevují pouze hemikryptofyty snášející sešlap: Lolium perenne, Plantago major a Taraxacum sect. Ruderalia (Gutte & A. Pyšek 1976). Porosty jsou maloplošné, pokryvnost bylinného patra se pohybuje okolo 70 % a jeho výška nepřesahuje zpravidla 20 cm. Na plochách o velikosti 4 m² se obvykle vyskytuje 6–10 druhů cévnatých rostlin. Mechorosty zpravidla chybějí.

Malvo-Chenopodietum vulvariae se obvykle vyvíjí jen maloplošně na specifických stanovištích, které jsou pravidelně zásobeny amoniakálními látkami, zejména močovinou (Jarolímek et al. 1997). Porosty vznikají u pat jižně orientovaných zdí, na osluněných místech a půdách, které jsou suché, bohaté dusíkem a silně alkalické (A. Pyšek 1973, 1992). Častý je výskyt společenstva také na rozvolněných okrajích městských trávníků nebo u pat vysazených okrasných stromů (Fajmon & Simonová 2008). Substrátem je buď písek nebo škvára, často obohacená o maltu, a půdy jsou proto neutrální až zásadité reakce. Asociace se vyskytuje jen v teplých územích do nadmořské výšky 300 m (Gutte & A. Pyšek 1976).

Nomen inversum propositum

Orig. (Gutte 1972): Chenopodio vulvariae-Malvetum neglectae Gutte 69

Syn.: Chenopodio vulvariae-Malvetum neglectae Gutte 1966 (fantom), Chenopodio vulvariae-Malvetum neglectae Gutte 1969 ms. (§ 1), Chenopodietum vulvariae Gutte et A. Pyšek 1976

Diagnostické druhy: Chenopodium vulvaria, Malva neglecta. Polygonum aviculare agg.

Konstantní druhy: Chenopodium album agg., C. vulvaria, Lolium perenne. Malva neglecta. Plantago major. Poa annua, Polygonum aviculare agg., Taraxacum sect. Ruderalia; Bryum argenteum

Dominantní druhy: Chenopodium vulvaria, Polygonum aviculare agg.

Formální definice: Chenopodium vulvaria pokr. > 5 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBI04 Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae Gutte 1972. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 182-185.