Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBK01
Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951
Ruderální a plevelová vegetace s miličkou menší

Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o jednoleté společenstvo, v němž převažují nízké, poléhavé trávy. Zpravidla jde o zástupce podčeledí Panicoideae a Chlorideoideae. Takovými druhy jsou např. Digitaria ischaemum, D. sanguinalis. Eragrostis minor a Setaria verticillata. Kromě druhu Eragrostis minor se mohou vyskytovat také jiné druhy rodu Eragrostis (E. cilianensis a E. pilosa), které jsou však v současnosti v České republice velmi vzácné (Kropáč 2006). Dále se pravidelně objevují poléhavé byliny Convolvulus arvensis, Polygonum aviculare agg. a Portulaca oleracea. Častá je přítomnost diagnostických druhů svazu Spergulo arvensis-Erodion cicutariae, jako je Galinsoga.parviflora, Setaria pumila a S. viridis. Z běžných ruderálních jednoletek se zpravidla vyskytují Amaranthus.retroflexus a Chenopodium album agg. Oproti společenstvům svazu Coronopodo-Polygonion arenastri (třída Polygono arenastri-Poëtea annuae) se nevyskytují druhy sešlapávaných míst na méně vysychavých půdách, jako jsou Lolium perenne, Plantago major a Poa annua; pokud jsou v porostech přítomny, nikdy netvoří dominanty. Porosty jsou dvojvrstevné. Vyšší vrstvu tvoří především béry (Setaria spp.), dosahující výšky asi 20–30 cm, zatímco nižší vrstvu tvoří poléhavé byliny. Pokryvnost porostů se pohybuje mezi 20 a 50 %. Obsahují zpravidla 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–15 m²; na polích, kde byly snímkovány plochy o rozloze 100 m², se ve snímku vyskytovalo více než 20 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro je přítomno jen vzácně; je-li vyvinuto, vyskytuje se s nízkou pokryvností zpravidla Bryum argenteum a méně často Ceratodon purpureus.

Společenstvo se vyvíjí na propustných písčitých půdách na silně osluněných místech. Vyskytuje se na dvou odlišných typech stanovišť. Na polích roste zpravidla v kukuřici nebo ve specificky obhospodařovaných okopaninách, jako je cibule, česnek nebo chřest (v Německu také tabák; Müller in Oberdorfer 1993b: 48–114). Druhým, častějším typem stanoviště jsou okraje chodníků, cest, kolejiště na nádražích a narušovaná písčitá místa.

Nomen mutatum propositum

Orig. (von Rochow 1951): Panicum sanguinale-Eragrostis minor-Ass. Tüxen (1942) 1950 (Panicum sanguinale = Digitaria sanguinalis)

Syn.: Panico sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum), Setarietum viridi-verticillatae Kopecký in Hejný et al. 1979 p. p.

Diagnostické druhy: Digitaria ischaemum, D. sanguinalis, Eragrostis minor, Lepidium ruderale. Panicum miliaceum. Polygonum aviculare agg., Portulaca oleracea, Setaria verticillata, Setaria viridis. Bryum argenteum

Konstantní druhy: Convolvulus arvensis. Digitaria ischaemum. D. sanguinalis, Eragrostis minor, Lepidium ruderale. Plantago major, Polygonum aviculare agg., Setaria verticillata. Taraxacum sect. Ruderalia. Tripleurospermum inodorum. Bryum argenteum

Dominantní druhy: Digitaria ischaemum, D. sanguinalis, Setaria verticillata

Formální definice: skup. Eragrostis minor NOT skup. Setaria pumila NOT Portulaca oleracea pokr. > 5 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBK01 Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 196-198.