Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBK05
Setario pumilae-Hibiscetum trioni Lososová in Chytrý 2013 ass. nova hoc loco
Plevelová vegetace s ibiškem trojdílným

Setario pumilae-Hibiscetum trioni

Foto na botanickafotogalerie.cz

Setario pumilae-Hibiscetum trioni je druhově středně bohaté společenstvo s dominantním nápadně kvetoucím ibiškem trojdílným (Hibiscus trionum). Tato jednoletá, asi 30–50 cm vysoká bylina může koncem léta tvořit na poli husté souvislé porosty. Dále se s větší stálostí uplatňují četné druhy plevelů, např. Amaranthus powellii, A. retroflexus, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Echinochloa crus-galli, Setaria pumila a Tripleurospermum inodorum. Ve společenstvu se objevují rovněž jednoleté ruderální druhy (např. Capsella bursa-pastoris a Polygonum aviculare) a halofilní a subhalofilní rostliny (např. Centaurium pulchellum, Lythrum hyssopifolia a Xanthium strumarium). V porostech se obvykle na ploše 20 m2 nachází kolem 20, výjimečně až 30 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro se vyskytuje spíš vzácně a dosahuje jen malé pokryvnosti.

Porosty se vyvíjejí na polích s rozmanitými plodinami, na strništích a neobdělávaných polních okrajích. Porosty byly zaznamenány na polích s pšenicí, ječmenem, slunečnicí, cukrovou řepou a kukuřicí (R. Němec et al. 2011). Na rozdíl od ostatních společenstev svazu Eragrostioncilianensi-minoris se může asociace Setario pumilae-Hibiscetum trioni vyskytovat na vlhčích, těžkých půdách. Většina lokalit, kde byla asociace zaznamenána, se nachází na polích na rovině nebo velmi mírně ukloněných svazích s jílovitou, málo propustnou a mírně zasolenou půdou. Vesměs jde o plochy ležící v  místech bývalých slanisk. Tyto lokality mohou být v průběhu vegetačního období dočasně zaplavovány (R. Němec et al. 2011).

Syn.: Hibisco trioni-Eragrostietum megastachyae Tüxen 1950 p. p. (§ 2b, nomen nudum), Hibisco-Eragrostietum poaeoidis Soó et Timár 1951 p. p. (§ 1), Hibisco trioni-Eragrostietum megastachyae Timár 1953 (§ 3f), Hibisco-Eragrostietum poaeoidis Soó et Timár in Timár 1957 p. p. (§ 29c)

Diagnostické druhy: Chenopodium album agg., Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Hibiscus trionum, Malva pusilla, Persicaria lapathifolia, Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Setaria pumila, Silene noctiflora, Verbascum blattaria

Konstantní druhy: Chenopodium album agg., Cirsium arvense,.Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Hibiscus trionum, Persicaria lapathifolia, Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Setaria pumila, Silene noctiflora

Dominantní druhy: Hibiscus trionum

Formální definice: Hibiscus trionum pokr. > 5 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBK05 Setario pumilae-Hibiscetum trioni Lososová in Chytrý 2013 ass. nova hoc loco. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 433-436.