Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCA02
Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini Mucina 1981
Teplomilná ruderální vegetace s jablečníkem cizím

Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini

Foto na botanickafotogalerie.cz

Salvio-Marrubietum je teplomilné a suchomilné společenstvo s výrazným zastoupením vytrvalého jablečníku cizího (Marrubium peregrinum), který tvoří mohutné trsy vysoké i přes 0,5 m. Rozvolněné porosty vytvářejí zpravidla dvě vrstvy. Vedle jablečníku se s větší pokryvností často vyskytuje šalvěj hajní (Salvia nemorosa) a některé další druhy suchých trávníků (např. Centaurea stoebe, Eryngium campestre. Falcaria vulgaris a Medicago falcata). Hojně jsou zastoupeny ruderální teplomilné a suchomilné byliny (např. Artemisia absinthium. A. vulgaris. Ballota nigra a Reseda lutea), luční dvouděložné byliny (např. Achillea collina, Medicago lupulina a Plantago lanceolata) a trávy (např. Arrhenatherum elatius, Elytrigia repens . Festuca rupicola). V porostech se často ovíjí liána Convolvulus arvensis. Na narušovaných otevřených ploškách se uplatňují také jednoleté ruderální druhy, např. Bromus sterilis. Chenopodium album agg., Descurainia sophia a Sisymbrium loeselii. Obvykle se v něm vyskytuje 15–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro nebylo ve snímcích zaznamenáno.

Společenstvo roste na různých ruderálních stanovištích ve vesnicích, např. na návesních trávnících sloužících jako výběh pro drůbež, rumištích a u pat zdí. Vyvíjí se ale i v jejich blízkém okolí, například na suchých mezích kolem cest nebo v okolí vinných sklepů. Stanoviště jsou výslunná a často na mírných jižně orientovaných svazích. Půdy jsou hlinité až hlinitopísčité, středně bohaté na živiny, často s vyšším obsahem vápníku. V létě silně vysychají a půdní povrch může být vlivem silného výparu i mírně zasolený.

Orig. (Mucina 1981a): Salvio-Marrubietum peregrini ass. nova

Syn.: Marrubio peregrini-Salvietum nemorosae Eliáš 1981 (§ 33, stejně staré homonymum)

Diagnostické druhy: Artemisia absinthium, Berteroa incana. Cannabis sativa s. l., Eryngium campestre. Festuca rupicola, Marrubium peregrinum, Reseda lutea, Salvia nemorosa

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (A. collina), Arrhenatherum elatius. Artemisia absinthium. A. vulgaris. Convolvulus arvensis. Elytrigia repens. Eryngium campestre. Festuca rupicola, Marrubium peregrinum, Reseda lutea. Salvia nemorosa

Dominantní druhy: Festuca rupicola, Marrubium peregrinum, Salvia nemorosa

Formální definice: Marrubium peregrinum pokr. > 5 % NOT Artemisia absinthium pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCA02 Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini Mucina 1981. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 214-216.