Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCB03
Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae Hejný et Grüll in Hejný et al. 1979
Teplomilná ruderální vegetace se škardou smrdutou mákolistou

Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Dauco-Crepidetum zahrnuje velmi rozvolněné, většinou dvouvrstevné porosty se škardou smrdutou mákolistou (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia). Ve stejné vrstvě se vedle škardy vyskytují další, většinou dvouleté druhy, např. Carduus acanthoides. Crepis tectorum. Daucus carota. Verbascum densiflorum . V. thapsus. Zastoupeny jsou také víceleté hemikryptofyty, např. Artemisia vulgaris. Cirsium arvense, Hypericum perforatum a Melilotus albus. V přízemní vrstvě pravidelně rostou nízké růžicovité nebo poléhavé hemikryptofyty (např. Achillea collina. Medicago lupulina. Plantago lanceolata. Taraxacum sect. Ruderalia . Trifolium repens), geofyt Tussilago farfara a vyskytují se i drobné terofyty (např. Arenaria serpyllifolia . Microrrhinum minus). Společenstvo je relativně druhově chudé, obvykle s 10–20 druhy na plochách o velikosti 4–20 m². Mechové patro je vyvinuto jen sporadicky a vyskytují se v něm akrokarpní pionýrské mechy.

Pro společenstvo jsou typická teplá, plně osluněná stanoviště s mělkými, většinou silně vysychajícími půdami, které mají vždy velký podíl skeletu. Podkladem mohou být také různé antropogenní substráty. Půdy jsou často bohaté dusíkatými látkami a bázemi. Společenstvo lze nalézt na železničních stanicích, v kolejištích, na skládkách, kamenitých navážkách, protipovodňových hrázích a v těžebních prostorech, především vápencových lomech.

Orig. (Hejný et al. 1979): Dauco-Crepidetum rhoeadifoliae Hejný et Grüll (Crepis rhoeadifolia = C. foetida subsp. rhoeadifolia. Daucus carota)

Diagnostické druhy: Carduus acanthoides, Crepis foetida subsp. rhoeadifolia, Daucus carota. Melilotus albus. Verbascum densiflorum. V. thapsus; Bryum argenteum

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Artemisia vulgaris, Crepis foetida subsp. rhoeadifolia, Daucus carota. Plantago lanceolata. Taraxacum sect. Ruderalia; Bryum argenteum, Ceratodon purpureus. Syntrichia ruralis

Dominantní druhy: Crepis foetida subsp. rhoeadifolia, Daucus carota, Sedum acre. Tripleurospermum inodorum

Formální definice: Crepis foetida subsp. rhoeadifolia pokr. > 5 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCB03 Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae Hejný et Grüll in Hejný et al. 1979. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 234-235.