Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCB05
Poo compressae-Tussilaginetum farfarae Tüxen 1931
Ruderální vegetace obnažených ploch s podbělem lékařským

Poo compressae-Tussilaginetum farfarae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Poo-Tussilaginetum je obvykle dvouvrstevné, nízké, otevřené nebo i zapojené společenstvo s dominujícím podbělem lékařským (Tussilago farfara). Jde o pionýrskou vegetaci, často s velmi heterogenním druhovým složením. Častěji jsou v ní zastoupeny vytrvalé (např. Artemisia vulgaris. Cirsium arvense. Equisetum arvense. Rumex obtusifolius . Urtica dioica) a některé jednoleté ruderální dvouděložné byliny (např. Chenopodium album agg. a Tripleurospermum inodorum) a trávy (např. Dactylis glomerata, Elytrigia repens . Poa pratensis s. l.). Hojně se vyskytují také luční druhy (např. Achillea millefolium agg., Ranunculus repens. Trifolium pratense . T. repens), druhy suchých kamenitých půd (např. Daucus carota. Melilotus albus . Poa compressa) a druhy sešlapávaných stanovišť (např. Agrostis stolonifera, Lolium perenne. Plantago major . Poa annua). Společenstvo je většinou druhově chudé; obvykle se v něm vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro zpravidla není vyvinuto.

Toto společenstvo je vázáno na mechanicky narušovaná ruderální stanoviště s čerstvě převrstvenými půdami. Osídluje různé obnažené plochy v okolí stavenišť, lomech a areálech podniků, navážky zeminy, náspy, skládky a okraje silnic nebo železnic. Ve většině případů jsou stanoviště plně osluněná, ale mohou být i mírně zastíněná. Půdy jsou živinami chudé, vlhké až vysychavé a mají různé složení. Systém dlouze plazivých podzemních oddenků, který často zasahuje i velmi hluboko pod povrch půdy, umožňuje podbělu kolonizovat substráty nejrůznějšího zrnitostního složení. Půdy jsou většinou hlinité až jílovité s různým obsahem skeletu, ale mohou být i čistě písčité nebo štěrkovité (pod vrstvou skeletu se udržuje vlhká vrstva půdy). Často obsahují příměs různých antropogenních materiálů, jako je uhlí, škvára, mour nebo stavební a průmyslový odpad.

Orig. (Tüxen 1931): Poa compressa-Tussilago farfara-Ass.

Syn.: Tussilaginetum farfarae Oberdorfer 1949

Diagnostické druhy: Tussilago farfara

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Cirsium arvense. Elytrigia repens. Taraxacum sect. Ruderalia. Tripleurospermum inodorum, Tussilago farfara

Dominantní druhy: Artemisia vulgaris, Tussilago farfara

Formální definice: Tussilago farfara pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCB05 Poo compressae-Tussilaginetum farfarae Tüxen 1931. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 238-241.