Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCB06
Poëtum humili-compressae Bornkamm 1961
Ruderální vegetace mělkých půd s lipnicí smáčknutou a lipnicí bahenní suchobytnou

Poëtum humili-compressae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje mírně teplomilnou vegetaci, ve které převládá nízká, dlouze výběžkatá tráva lipnice smáčknutá (Poa compressa), nebo místy lipnice bahenní suchobytná (Poa palustris subsp. xerotica), která je řídce trsnatá a tvoří kratší, většinou sterilní výběžky. Naopak lipnice namodralá (Poa humilis), uváděná ve jménu asociace, se v našich porostech vyskytuje vzácně. Porosty jsou většinou řídké, ale i husté. Převládají v nich druhy slunných a výhřevných stanovišť, které snášejí časté vyschnutí substrátu. Patří k nim Erigeron acris agg., Potentilla argentea. Rumex acetosella, sukulentní rozchodníky Sedum acre . S. sexangulare, trávy (např. Elytrigia repens, druhy rodu Festuca. Lolium perenne . Poa pratensis s. l.), terofyty (např. Alyssum alyssoides. Arenaria serpyllifolia, Bromus tectorum . Capsella bursa-pastoris) a vytrvalé druhy s širokou ekologickou amplitudou (např. Achillea millefolium agg., Artemisia vulgaris. Plantago lanceolata . Taraxacum sect. Ruderalia). Na mělkých kamenitých půdách se pravidelně uplatňují také druhy z čeledi Fabaceae, např. Lotus corniculatus. Medicago lupulina . Trifolium repens. Porosty jsou druhově chudé, většinou s 10–15 druhy na plochách o velikosti 4–15 m². V mechovém patře jsou zastoupeny především akrokarpní pionýrské druhy mechů (např. Bryum argenteum. Ceratodon purpureus, na zdech Barbula unguiculata . Tortula muralis), ale i náročnější pleurokarpní druhy (např. Brachythecium rutabulum. Homalothecium lutescens . Hypnum cupressiforme).

Jde o suchomilnou vegetaci osídlující dva typy stanovišť, jednak kolejiště, dlážděné nákladové rampy v železničních stanicích a krajnice silnic, jednak horizontální plochy na korunách zdí a etáže lomů s mělkou půdou. Stanoviště jsou plně osluněná, výhřevná a mají mělké skeletovité půdy s malým obsahem humusu. V kolejištích a při okrajích silnic společenstvo osídluje kamenité půdy s příměsí písku a škváry, většinou obohacené dusíkem. Stanoviště jsou silně vysychavá, ale po dešti si udržují alespoň po krátkou dobu vlhkost. Na zdech jsou podmínky extrémnější. Substrát je zde tvořen zvětralým stavebním materiálem a pojivem (často vápnitou maltou) a akumulovanou jemnozemí. Jsou zde velké teplotní výkyvy a velmi málo humusu, protože stařina se zde zpravidla neudrží. Podobně extrémní podmínky mají minerálně bohaté, ale mělké a kamenité půdy v lomech.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Bornkamm 1961): Poetum anceptis-compressae .Poa pratensis subsp. anceps = P. humilis)

Syn.: Poëtum pratensi-compressae Bornkamm 1974, Hieracio-Poëtum compressae Petit 1978, Plantagini majoris-Poëtum compressae Jehlík in Hejný et al. 1979, Sedo acri-Poëtum compressae Klimeš 1986

Diagnostické druhy: Poa compressa; Bryum argenteum. B. caespiticium s. l., Ceratodon purpureus

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris, Poa compressa, Taraxacum sect. Ruderalia; Bryum argenteum. Ceratodon purpureus

Dominantní druhy: Poa compressa, Poa palustris subsp. xerotica

Formální definice: Poa compressa pokr. > 25 % OR Poa palustris subsp. xerotica pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCB06 Poëtum humili-compressae Bornkamm 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 241-245.