Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCB08
Artemisio vulgaris-Echinopsietum sphaerocephali Eliáš 1979
Ruderální vegetace s invazním bělotrnem kulatohlavým

Artemisio vulgaris-Echinopsietum sphaerocephali

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje porosty s dominantním vytrvalým bělotrnem kulatohlavým (Echinops sphaerocephalus), který dosahuje výšky až 2 m. Porosty jsou dvouvrstevné až třívrstevné, rozvolněné, ale i zapojené. V nižších vrstvách se vedle bělotrnu pravidelně vyskytují další statné dvouleté až vytrvalé hemikryptofyty rostoucí optimálně na mírně vlhkých (např. Anthriscus sylvestris, Lamium album . Urtica dioica) nebo sušších půdách (např. Arctium lappa. A. tomentosum, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Carduus acanthoides, Cirsium arvense a Tanacetum vulgare). Hojně jsou zastoupeny také dvouděložné byliny mezofilních trávníků (např. Galium album subsp. album. Silene latifolia subsp. alba a Taraxacum sect. Ruderalia) a trávy (např. Arrhenatherum elatius. Dactylis glomerata. Elytrigia repens, Poa pratensis s. l. a P. trivialis). Často se zde vyskytuje ovíjivá liána Convolvulus arvensis a místy se uplatňují také jednoleté ruderální druhy (např. Atriplex sagittata. Bromus sterilis. Galium aparine. Lactuca serriola a Tripleurospermum inodorum). Na kontaktu se suchými trávníky pronikají do porostů Agrimonia eupatoria. Euphorbia cyparissias, Falcaria vulgaris a další. Porosty obsahují obvykle 15–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro se vyvíjí zřídka.

Toto teplomilné společenstvo osídluje většinou osluněná stanoviště s půdami různého zrnitostního složení; často jde o antropogenní substráty s velkým obsahem skeletu. Půdy většinou silně vysychají a mají mírně bazickou reakci. Artemisio-Echinopsietum roste na různých antropogenních stanovištích, jako jsou náspy silnic a železnic, opuštěné lomy, zarůstající skládky stavebního odpadu, úhory a příkopy podél cest.

Orig. (Eliáš 1979a): Artemisio-Echinopsetum sphaerocephali Eliáš asoc. nova

Diagnostické druhy: Bunias orientalis, Echinops sphaerocephalus, Silene latifolia subsp. alba

Konstantní druhy: Arrhenatherum elatius. Artemisia vulgaris. Cirsium arvense. Convolvulus arvensis. Dactylis glomerata, Echinops sphaerocephalus, Elytrigia repens. Galium aparine. Silene latifolia subsp. alba. Urtica dioica

Dominantní druhy: Echinops sphaerocephalus, Elytrigia repens; Brachythecium rutabulum

Formální definice: Echinops sphaerocephalus pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCB08 Artemisio vulgaris-Echinopsietum sphaerocephali Eliáš 1979. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 248-251.