Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCB09
Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis Tüxen et Raabe ex Anioł-Kwiatkowska 1974
Ruderální vegetace s invazními zlatobýly

Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo zahrnuje porosty, v jejichž horní vrstvě je zastoupen s velkou pokryvností zlatobýl velký (Solidago gigantea) nebo zlatobýl kanadský (S. canadensis). Časté jsou i porosty s dominancí obou těchto druhů. Tyto statné žlutě kvetoucí byliny tvoří většinou zapojené nebo rozvolněné porosty, které mohou být až 1,5 m vysoké. V nižších vrstvách se uplatňují vytrvalé ruderální druhy (např. Aegopodium podagraria. Artemisia vulgaris. Cirsium arvense. Heracleum sphondylium. Tanacetum vulgare . Urtica dioica), luční byliny (např. Achillea millefolium agg., Pastinaca sativa, Taraxacum sect. Ruderalia a Vicia cracca) a trávy (např. Arrhenatherum elatius. Calamagrostis epigejos. Dactylis glomerata. Elytrigia repens . Poa trivialis). Porosty se často proplétá ovíjivá liána Calystegia sepium a plazivý Rubus caesius. Většinou je zastoupeno 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti zhruba 10–25 m². Mechové patro bývá vyvinuto zřídka; vyskytují se v něm zejména pleurokarpní mechy.

Porosty se vyvíjejí na březích řek a v odlesněných říčních nivách, na různých navážkách a náspech, skládkách, hutnických odvalech, stavebních plochách, ruderalizovaných trávnících a úhorech, v areálech nádraží a průmyslových podniků apod. Půdy jsou mírně vlhké až vysychavé, většinou středně bohaté živinami. Mají různé chemické i fyzikální vlastnosti, často obsahují příměs písku, štěrku nebo kamení. Porosty často kolonizují i různé průmyslové substráty s větším obsahem antropogenního skeletu, jako je škvára, stavební odpad apod.

Orig. (Anioł-Kwiatkowska 1974): Rudbeckio-Solidaginetum R. Tx. et Raabe 1950 (Rudbeckia laciniata. Solidago canadensis)

Syn.: Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis Tüxen et Raabe in Tüxen 1950 prov. (§ 2b, nomen nudum, 3b), Stenactino-Solidaginetum Oberdorfer 1957 prov. (§ 2b, nomen nudum, 3b), Impatienti-Solidaginetum Moor 1958 p. min. p. (§ 36, nomen ambiguum), Solidaginetum serotino-canadensis Oberdorfer in Oberdorfer et al. 1967 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Solidago canadensis, S. gigantea

Konstantní druhy: Arrhenatherum elatius. Artemisia vulgaris. Cirsium arvense. Elytrigia repens. Solidago canadensis. S. gigantea. Urtica dioica; Brachythecium rutabulum

Dominantní druhy: Solidago canadensis, S. gigantea, Urtica dioica; Ceratodon purpureus

Formální definice: Solidago canadensis pokr. > 25 % OR Solidago gigantea pokr. > 25 % NOT Aster novi-belgii s. l. pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCB09 Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis Tüxen et Raabe ex Anioł-Kwiatkowska 1974. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 251-253.