Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCB10
Buniadetum orientalis Fijałkowski ex Láníková in Chytrý 2009
Ruderální vegetace s invazním rukevníkem východním

Buniadetum orientalis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Ve společenstvu dominuje dvouletý až víceletý žlutě kvetoucí rukevník východní (Bunias orientalis). Porosty jsou většinou dvouvrstevné až třívrstevné, zapojené nebo rozvolněné, až 1,5 m vysoké. Na sušších půdách jsou s větší pokryvností zastoupeny ruderální hemikryptofyty, např. Artemisia vulgaris. Ballota nigra a Cirsium arvense, na vlhčích místech Anthriscus sylvestris. Heracleum sphondylium, Lamium album, Urtica dioica a další. V horní vrstvě se vedle těchto druhů vyskytují také vysoké trávy (např. Arrhenatherum elatius . Elytrigia repens). V nižší vrstvě rostou některé běžné luční byliny, např. Achillea millefolium agg. a Taraxacum sect. Ruderalia, a uplatňují se i jednoleté ruderální druhy, např. Capsella bursa-pastoris. Galium aparine . Lactuca serriola. V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro se vyskytuje vzácně a dosahuje jen malé pokryvnosti.

Porosty se vyvíjejí na ruderalizovaných mezích, opuštěných polích, v příkopech podél silnic, na ruderálních plochách v okolí železnic a v areálech průmyslových objektů. Půdy jsou mírně vlhké až vysychavé a většinou středně bohaté živinami. Společenstvo často porůstá antropogenní substráty s větším obsahem skeletu.

Syn.: Buniadetum orientalis Fijałkowski 1978 prov. (§ 3b)

Diagnostické druhy: Bunias orientalis

Konstantní druhy: Arrhenatherum elatius. Artemisia vulgaris, Bunias orientalis, Elytrigia repens. Galium aparine. Urtica dioica

Dominantní druhy: Bunias orientalis; Brachythecium rutabulum

Formální definice: Bunias orientalis pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCB10 Buniadetum orientalis Fijałkowski ex Láníková in Chytrý 2009. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 254-256.