Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCC03
Convolvulo arvensis-Brometum inermis Eliáš 1979
Ruderální vegetace se sveřepem bezbranným

Convolvulo arvensis-Brometum inermis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo zahrnuje zapojené nebo mírně rozvolněné porosty s dominujícím sveřepem bezbranným (Bromus inermis). S vyšší stálostí jsou zastoupeny i další trávy (např. Brachypodium pinnatum. Dactylis glomerata. Elytrigia repens. Festuca rupicola a Poa pratensis s. l.) a vytrvalé ruderální druhy (např. Artemisia vulgaris. Cirsium arvense. Silene latifolia subsp. alba . Urtica dioica), které mají vedle statného sveřepu menší vzrůst a pokryvnost. V porostech se často proplétá ovíjivá liána Convolvulus arvensis. Vyskytují se také některé jednoleté až dvouleté ruderální druhy (např. Atriplex sagittata. Carduus acanthoides a Lathyrus tuberosus) a druhy suchých trávníků (např. Agrimonia eupatoria. Euphorbia cyparissias. Falcaria vulgaris. Galium verum a Salvia nemorosa). Pravidelně jsou zastoupeny také luční byliny (např. Galium album subsp. album). Porosty jsou většinou jednovrstevné až dvouvrstevné, přičemž ve vyšší vrstvě se uplatňuje především sveřep bezbranný. Společenstvo je druhově chudé; obvykle se v něm vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro se vyvíjí vzácně na vlhčích stanovištích a zastoupeny jsou většinou plazivé pleurokarpní mechy.

Společenstvo osídluje náspy silnic a železnic, okraje polních cest, suché meze a stráně. Často je vyvinuto v úzkých lemových porostech, ale porůstá i rozsáhlé plochy. Stanoviště jsou většinou plně osluněná nebo mírně zastíněná; často jde o svahy orientované k jihu nebo jihozápadu. Půdy jsou vysychavé až mírně vlhké, hlinité až jílovité, někdy s příměsí písku nebo kamení.

Orig. (Eliáš 1979a): Convolvulo-Brometum inermis .Convolvulus arvensis)

Syn.: Bromo inermis-Eryngietum campestris Westhoff et Schaminée in Westhoff 1996

Diagnostické druhy: Bromus inermis

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Bromus inermis, Cirsium arvense. Convolvulus arvensis. Dactylis glomerata. Poa pratensis s. l., Urtica dioica

Dominantní druhy: Agrimonia eupatoria, Bromus inermis, Galium boreale subsp. boreale. Inula salicina. Poa pratensis s. l.; Brachythecium rutabulum. Eurhynchium hians

Formální definice: Bromus inermis pokr. > 50 % OR (Bromus inermis pokr. > 25 % AND skup. Salvia nemorosa)

Zdroj: Láníková D. (2009): XCC03 Convolvulo arvensis-Brometum inermis Eliáš 1979. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 265-267.