Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCC04
Cardarietum drabae Tímár 1950
Ruderální vegetace s vesnovkou obecnou

Cardarietum drabae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Cardarietum drabae zahrnuje většinou dvouvrstevné porosty s dominantní bíle kvetoucí vesnovkou obecnou (Cardaria draba). Vesnovka vytváří díky kořenovým výběžkům většinou husté polykormony, které jsou za květu velmi nápadné. S větší pokryvností jsou přítomny hlavně trávy (např. Arrhenatherum elatius. Elytrigia repens a Poa pratensis s. l.) a některé ruderální hemikryptofyty vyššího vzrůstu (např. Artemisia vulgaris a Cirsium arvense). Pravidelně je zastoupena ovíjivá liána Convolvulus arvensis. V přízemní vrstvě se vyskytují luční druhy (např. Plantago lanceolata . Taraxacum sect. Ruderalia) a některé jednoleté (např. Capsella bursa-pastoris. Conyza canadensis . Tripleurospermum inodorum) i vytrvalé ruderální druhy (např. Equisetum arvense). Společenstvo je druhově chudé; obvykle se v něm vyskytuje 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro se zpravidla nevyvíjí.

Společenstvo osídluje rozmanitá ruderální stanoviště, např. železniční náspy a okraje kolejišť, narušované trávníky na sídlištích, travnaté meze podél cest, silnic, v sadech a na vinicích, lemy polí, navážky, ladem ležící plochy v areálech podniků nebo důlní výsypky. Porosty se často vyvíjejí na slunných výhřevných svazích orientovaných k jihu nebo západu. Půdy jsou vysychavé a mají různé složení, a to od lehkých půd s velkým obsahem skeletu po těžké hlinité až jílovité půdy. Většinou jsou středně bohaté živinami. Půdní povrch bývá často mechanicky narušován.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Tímár 1950): Lepidium draba assz. (Lepidium draba = Cardaria draba)

Syn.: Cardario drabae-Agropyretum repentis Müller et Görs 1969, Galio aparines-Cardarietum drabae Eliáš 1986

Diagnostické druhy: Cardaria draba

Konstantní druhy: Cardaria draba, Convolvulus arvensis. Elytrigia repens. Poa pratensis s. l.

Dominantní druhy: Arrhenatherum elatius, Cardaria draba, Elytrigia repens, Poa pratensis s. l.

Formální definice: Cardaria draba pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. & Lososová Z. (2009): XCC04 Cardarietum drabae Tímár 1950. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 267-269.