Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCD01
Agropyro cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958
Reliktní vegetace obnažených sprašových svahů

Agropyro cristati-Kochietum prostratae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o rozvolněné porosty sprašových svahů, ve kterých se vyskytují reliktní druhy pleistocenní sprašové stepi, merlíkovitý polokeř bytel rozprostřený (Kochia prostrata), trsnatá tráva žitňák hřebenitý (Agropyron pectinatum), pampeliška pozdní (Taraxacum serotinum) a mimo naše území také další merlíkovitý polokeř bělostník růžkatý (Krascheninnikovia ceratoides). U nás, stejně jako v panonské oblasti Rakouska, je však tato vegetace vyvinuta fragmentárně a uvedené druhy se nevyskytují na lokalitách společně, s výjimkou společného výskytu druhů Agropyron pectinatum a Taraxacum serotinum na Znojemsku. Reliktní druhy sprašové stepi jsou doprovázeny druhy úzkolistých suchých trávníků (např. Artemisia campestris. Festuca valesiaca . Stipa capillata), vytrvalými ruderálními druhy suchých hlinitých půd (např. Bromus inermis. Elytrigia intermedia. Falcaria vulgaris. Reseda lutea a Salvia nemorosa) i jednoletými ruderálními druhy (např. Bromus tectorum. Descurainia sophia . Sisymbrium orientale subsp. orientale). V porostech dokumentovaných fytocenologickými snímky se vyskytovalo 12–16 druhů cévnatých rostlin na ploše o velikosti 25 m². Mechové patro má velmi malou pokryvnost nebo zcela chybí.

Tato asociace se vyskytuje převážně na strmých sprašových svazích. V panonské oblasti Dolních Rakous a v minulosti i na jižní Moravě to byly především sprašové stěny v zářezech úvozových cest, případně strmé sprašové svahy narušované půdní erozí nebo činností králíků, ale i okraje polí a vinic (Tomšovic 1989). Na strmém sprašovém svahu narušovaném králíky se dnes vyskytuje porost s Agropyron pectinatum a Taraxacum serotinum u Hnízda, zatímco porost s Kochia prostrata u Újezdu u Brna se nachází v zářezu železniční trati.

Orig. (Zólyomi 1958): Agropyro-Kochietum prostratae .Agropyron cristatum = A. pectinatum)

Diagnostické druhy: Agropyron pectinatum, Camelina microcarpa, Falcaria vulgaris, Kochia prostrata, Salvia nemorosa, Stipa capillata

Konstantní druhy: Artemisia campestris. Camelina microcarpa. Eryngium campestre. Falcaria vulgaris. Kochia prostrata, Salvia nemorosa, Stipa capillata

Dominantní druhy: Stipa capillata

Formální definice: Agropyron pectinatum pokr. > 5 % OR Kochia prostrata pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2009): XCD01 Agropyro cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 273-275.