Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCE01
Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici Tüxen 1937
Ruderální vegetace s merlíkem všedobrem a měrnicí černou

Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo zahrnuje zapojené nebo mírně rozvolněné porosty s dominantními hemikryptofyty merlíkem všedobrem (Chenopodium bonus-henricus) a měrnicí černou (Ballota nigra). Pravidelně se vyskytují i další širokolisté vytrvalé byliny rostoucí optimálně na mírně vlhkých (např. Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris. Chelidonium majus. Lamium album. Rumex obtusifolius . Urtica dioica) nebo sušších půdách (např. Arctium minus. A. tomentosum a Artemisia vulgaris). Některé z těchto druhů mohou podle stanovištních podmínek dosahovat i vyšší pokryvnosti, např. Anthriscus sylvestris. Arctium minus. Lamium album . Rumex obtusifolius. V porostech jsou běžně zastoupeny také trávy (např. Dactylis glomerata. Elytrigia repens a Poa trivialis) a jednoleté až krátce vytrvalé ruderální druhy (např. Geum urbanum. Malva neglecta . Tripleurospermum inodorum). V přízemní vrstvě bylinného patra rostou nízké druhy sešlapávaných půd (např. Lolium perenne. Plantago major. Poa annua. Potentilla anserina . Taraxacum sect. Ruderalia) a poléhavé druhy snášející zástin (např. Glechoma hederacea . Veronica chamaedrys). V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro se většinou nevyvíjí.

Urtico-Chenopodietum je obvykle vázáno na venkovská sídla (Wittig 2002), kde často roste přímo v intravilánech. Nachází se například podél zdí, dřevěných plotů a cest, na smetištích a rumištích, v okolí kompostů a na ruderalizovaných březích vodních toků a nádrží v obcích. Stanoviště jsou osluněná nebo mírně zastíněná, s vlhkými nebo vysychavými půdami silně obohacenými o živiny, hlavně o dusíkaté látky (Ellenberg et al. 1992). Porosty často rostou na kontaktu s plochami určenými jako výběh pro drůbež a jsou ovlivněny občasným sešlapem nebo hrabáním.

Nomen inversum propositum

Orig. (Tüxen 1937): Chenopodium bonus henricus-Urtica urens-Ass. Tx. 1931

Syn.: Chenopodio boni-henrici-Urticetum urentis Tüxen 1931 (§ 2b, nomen nudum), Balloto nigrae-Chenopodietum boni-henrici Lohmeyer in Tüxen 1950, Balloto nigrae-Chenopodietum boni-henrici Lohmeyer ex von Rochow 1951, Arctio-Chenopodietum Oberdorfer 1957 prov., Rumici-Chenopodietum Oberdorfer 1957 prov.

Diagnostické druhy: Anthriscus sylvestris. Arctium minus. A. tomentosum. Ballota nigra, Chenopodium bonus-henricus, Lamium album. Leonurus cardiaca s. l.

Konstantní druhy: Anthriscus sylvestris. Arctium tomentosum. Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Chenopodium bonus-henricus, Geum urbanum, Lamium album, Taraxacum sect. Ruderalia, Urtica dioica

Dominantní druhy: Anthriscus sylvestris, Ballota nigra, Chenopodium bonus-henricus, Rumex obtusifolius. Urtica dioica

Formální definice: (Chenopodium bonus-henricus pokr. > 25 % OR ((Ballota nigra pokr. > 25 % OR Chenopodium bonus-henricus pokr. > 5 %) AND skup. Arctium tomentosum)) NOT Arctium lappa pokr. > 25 % NOT A. tomentosum pokr. > pokr. 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCE01 Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 277-281.